Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 trang 78 SBT Lý 10: Quy ước về dấu nào phù hợp với công thức AU = A + Q của nguyên lí I NĐLH ?

CHIA SẺ
Bài 33 Các nguyên lý của nhiệt động lực học Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 trang 78 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 33.1: Công thức nào sau đây mô tả đúng nguyên lí I của NĐLH ?…

33.1. Công thức nào sau đây mô tả đúng nguyên lí I của NĐLH ?

A. ΔU = A – Q.                                   B. ΔU = Q-A.

C. A = ΔU – Q.                                   D. ΔU = A + Q.

Chọn đáp án D

33.2. Quy ước về dấu nào sau đây phù hợp với công thức AU = A + Q của nguyên lí I NĐLH ?

A. Vật nhận công : A < 0 ; vật nhận nhiệt: Q < 0.

B. Vật nhận công : A > 0 ; vật nhận nhiệt: Q > 0.

C. Vật thực hiện công : A < 0 ; vật truyền nhiệt: Q > 0.

D. Vật thực hiện công : A > 0 ; vật truyền nhiệt: Q < 0.

Chọn đáp án B

33.3.  Với quy ước dấu đúng trong câu trên thì công thức nào sau đây mô tả không đúng quá trình truyền nhiệt giữa các vật trong hệ cô lập ?

A. Qthu = Qtoả                                             B. Qthu + Qtoả = 0

C. Qthu = – Qtoả                                           D. |Qthu | = |Qtoả|

Chọn đáp án A

33.4. Nếu thực hiện công 676 J để nén đẳng nhiệt một lượng khí thì độ biến thiên nội năng của khí và nhiệt lượng khí toả ra trong quá trình này là :

A. ΔU = 676 J ; Q’ = 0.                   B. ΔU = 0 ; Q’ = 676 J.

C. ΔU = 0 ; Q’ = -676 J.                  D. ΔU = -676 J ; Q’ = 0.

Chọn đáp án B

33.5. Ta có ΔU = Q – A, với ΔU là độ tăng nội năng, Q là nhiệt lượng hệ nhận được, -A là công hệ thực hiện được. Hỏi khi hệ thực hiện một quá trì đẳng áp thì điều nào sau đây là đúng ?

A. Q phải bằng 0.

B. A phải bằng 0.

C. ΔU phải bằng 0.

D. Cả Q, A và ΔU đều phải khác 0.

Chọn đáp án D.