Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài 32.1, 32.2. 32.3 trang 76 SBT Lý 10: Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố nào ?

CHIA SẺ
Bài 32 Nội năng và sự biến thiên của nội năng trang 76 Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài 32.1, 32.2. 32.3 trang 76 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 32.1: Câu nào sau đây nói về nguyên nhân của sự thay đổi nhiệt độ của một vật là đúng ?…

32.1. Câu nào sau đây nói về nguyên nhân của sự thay đổi nhiệt độ của một vật là đúng ?

Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật

A. ngừng chuyển động.

B. nhận thêm động năng.

C. chuyển động chậm đi

D. va chạm vào nhau.

Chọn đáp án C

32.2. Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

A. Khối lượng của vật.

B. Vận tốc của các phân tứ cấu tạo nên vật.

C. Khối lượng của từng phân tử cấu tạo nên vật.

D. Cả ba yếu tố trên.

Chọn đáp án A

32.3. Câu nào sau đây nói về nội năng là đúng ?

A. Nội năng là nhiệt lượng.

B. Nội năng của vật A lớn hơn nội năng của vật B thì nhiệt độ của vật cũng lớn hơn nhiệt độ của vật B.

C. Nội năng của vật chì thày’đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thực hiện công.

D. Nội năng là một dạng năng lượng.

Chọn đáp án D.