Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 trang 65 Sách BT Lý 10: Các phân tử chuyển động không ngừng là đúng ?

CHIA SẺ
Bài 28 Cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 trang 65 Sách bài tập Vật lí 10.Câu 28.1: Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng ?…

28.1. Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng ?

A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra.

B. Các phân tử chuyển động không ngừng.

C. Các phân tử chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ của vật càng cao.

D. Khi tốc độ của các phân tử giảm thì nhiệt độ của vật giảm.

Chọn đáp án A

28.2. Câu nào sau đây nói về chuyển động phân tử ở các thể khác nhau là không đúng ?

A. Các phân tử chất rắn dao động xung quanh các vị trí cân bằng xác định.

B. Các phân tử chất lỏng dao động xung quanh các vị trí cân bằng có thể di chuyển được.

C. Các phân tử chất khí không dao động xung quanh các vị trí cân bằng.

D. Các phân tử chất rắn, chất lỏng và chất khí đều chuyển động hỗn độn như nhau.

Chọn đáp án D

28.3. Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng ?

A. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau.

B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử.

C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử.

D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử.

Chọn đáp án C

28.4. Nhận xét nào sau đây về các phân tử khí lí tưởng là không đúng ?

A. Có thể tích riêng không đáng kể.

B. Có lực tương tác không đáng kể khi không va chạm.

C. Có khối lượng không đáng kể.

D. Có vận tốc càng lớn khi nhiệt độ phân lử càng cao.

Chọn đáp án C