Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Tiếng Anh 10

Reading – Unit 5 trang 31 SBT môn Tiếng Anh lớp 10: Fill each blank with a suitable word in the box.

CHIA SẺ
Unit 5 :technology And You – Công Nghệ Và Bạn SBT Anh lớp 10. Reading – Unit 5 trang 31 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10. Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 5 – Reading.

READING

Part 1. Read the passage and choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following sentences.

Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu sau

Compact discs (CD’s) have revolutionized the music industry with their surprisingly realistic sound. The six-inch discs look like thin plastic sandwiches with aluminum in the center. They have digitally recorded material that is read by laser beams, so the sound has none of the crackling of the vinyl records. CD’s are also virtually indestructible, and they are lighter and smaller than conventional records (LP’s). CD’s are becoming more widely available than LP’s. They are now sold in electronics and video stores that haven’t formerly carried records or cassettes. Many record stores are now cutting their prices on LP’s to make room for the new CD’s. There has been a phenomenal growth in the sale of CD’s. Sales were up to 150 percent in the first half of 2015 as compared to the first half of 2014. Although fewer than 8 million CD’s were sold in 2013, there were approximately 60 million sold in 2015. It is likely that the sales would have been even higher were it not for the price. CD’s cost nearly twice as much as LP’s in the near future; however, prices should lower as more production facilities open.

Dịch:

Đĩa compact (CD) đã cách mạng hóa ngành công nghiệp âm nhạc với âm thanh thực tế đến đáng ngạc nhiên của chúng. Các đĩa sáu inch trông giống như những miếng bánh sandwich nhựa mỏng với nhôm ở giữa. Chúng có chất liệu đươc mã hóa có thể được đọc bởi các chùm tia laser, vì vậy âm thanh không có tiếng tanh tách của bản ghi âm bằng nhựa. CD cũng hầu như không thể bị phá hủy, và chúng nhẹ hơn và nhỏ hơn so với bản ghi âm thông thường (LP). CD đang ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi hơn LP. Hiện tại chúng đang được bán tại các cửa hàng điện tử và video mà trước đây chưa từng bán bản ghi âm hoặc băng cassette. Nhiều cửa hàng băng đĩa đang giảm giá LP của họ để nhường chỗ cho đĩa CD mới. Hiện đã có một bước phát triển thần tốc trong việc bán CD. Lượng tiêu thụ đã lên đến 150 phần trăm trong nửa đầu năm 2015 so với nửa đầu năm 2014. Mặc dù ít hơn 8 triệu đĩa CD được bán ra vào năm 2013, đã có khoảng 60 triệu được bán trong năm 2015. Rất có thể là doanh số thậm chí sẽ cao hơn mặc dù nó không phải vì giá cả. Giá CD cao gần gấp đôi so với LP trong tương lai gần; tuy nhiên, giá cả nên giảm vì có nhiều cơ sở sản xuất được mở hơn.

1. The main appeal of CD’s is their________ .

A. price                                                           B. size ’

C. sound                                                         D. availability

2. The author refers to CD’s as “sandwiches” because they________ .

A. are light                                                      B. are small

C. are layered                                                 D. don’t crack

3. This passage states that it is difficult to__________ .

A. play a CD                                                   B. produce a CD

C. record a CD                                                D. destroy a CD

4. According to the passage, many record stores are currently__________ .

A. lowering CD prices                                     B. raising LP prices

C. lowering LP prices                                     D. raising CD prices

5. According to the passage, which one of the following is TRUE?

A. Different kinds of store are selling CD’s.

B. More CD’s are available than LP’s.

C. Stores are selling more CD’s than LP’s.

D. Stores are losing money on their LP’s.

6. The author’s main purpose is to____________.

A. tell how CD’s are made

B. discuss the growth of CD’s

C. compare CD’s and LP’s

D. describe the technology that produces CD’s.

1. C        2. C        3. D         4. C        5. A        6. B

Part 2. Fill each blank with a suitable word in the box.

Điền vào chỗ trống một từ phù hợp ở trong bảng

think

working

by

computers

over

given

sizes

to

cannot

programs

People are fascinated (1) _________robots. Science fiction books and movies feed people’s imagination, making them wonder about the possibilities of robots living and (2)_________ with them. Is it possible for robots to look like people, work like people, and (3)  _________like people? In the future, anything is possible. Already today, there a6re tens of thousands of robots doing work all (4)______________ the world.

 Robot is the name (5) __________ to any machine that can do a certain job automatically. These machines come in any shapes and (6) ________________ . It is possible to build a robot in the shape of a person, but most look like machines built for specific purposes. They are controlled by (7) ___________. The computers tell the robot what to do and how to do it. People write the (8) __________for computers that control the robots. Robots can sense the environment around them and respond (9) ___________ it. They can complete several steps in a process and can try other methods if one does not work. Ordinary machines (10) __________do these things.

1. by                         6. sizes

2. working                 7. computers

3. think                     8. programs

4. over                      9. to

5. given                    10. cannot