Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Lịch sử 10

Đề kiểm tra học kì I (Ma trận đề) Lịch sử 10 SBT Sử lớp 10: Giải thích được vì sao xã hội có giai cấp hình thành sớm ở châu Phi, châu Á.  

CHIA SẺ
Đề kiểm tra học kì I (Ma trận đề) Lịch sử 10 – SBT Sử lớp 10. Giải đề kiểm tra học kì I, bài tập trang 57 SBT Lịch sử 10.

Đề kiểm tra học kì I (Ma trận đề)

Tên chủ để

Các mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

1. Tây Âu thời trung đại

Trình bày được quá trình phong kiến hoá ở các vương quốc phong kiến Tây Âu

Số câu: 1

 Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

Số câu: 1

Số điểm: 4

2. Xã hội cổ đại

Giải thích được vì sao xã hội có giai cấp hình thành sớm ở châu Phi, châu Á.

Số câu : 1

Số điểm : 3 Tỉ lệ: 30 %

Số câu : 1

Số điểm : 3

3. Tây Âu thời trung đại

Hiểu đuợc ý nghĩa của việc xuất hiện thành

Số câu.1

Số điểm : 3

Tỉ lệ: 30 %

Số câu : 1

Số điểm: 3

Tổng số câu: 3 Tổng số điểm : 10 Tỉ lệ: 40%

Số câu : 1

Số điểm : 4

Tỉ lệ : 40%

Số câu : 2

Số điểm : 6

Tỉ lệ: 60%