Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hóa học 9

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hóa học 9

Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 Các loại hợp chất vô cơ – Hóa học lớp 9: Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành muối và nước?
Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 Các loại hợp chất vô cơ – Hóa học lớp 9: Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành...
Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 – Hóa học lớp 9. Để phân biệt bột Al và bột Mg, người ta hòa tan lần lượt mỗi chất trên vào dung dịch chất X, trong đó Al tan được còn...
Kiểm tra 1 tiết – Chương 1 Các loại hợp chất vô cơ  – Hóa học 9: Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành muối kết tủa?
Kiểm tra 1 tiết – Chương 1 Các loại hợp chất vô cơ – Hóa học 9: Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành...
Kiểm tra 1 tiết – Chương 1 Các loại hợp chất vô cơ – Hóa học 9.  Để xác minh sự có mặt của khí SO2 trong một hỗn hợp gồm các khí: SO2, NO, CO ta cho hỗn...
Kiểm tra 45 phút – Hóa học lớp 9:  Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành sản phẩm khí?
Kiểm tra 45 phút – Hóa học lớp 9: Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành sản phẩm khí?
Kiểm tra 45 phút – Hóa học lớp 9.  Có bao nhiêu chất không tan được tạo ra khi trộn các dung dịch sau theo từng cặp: CuSO4, Fe2(SO4)3, NaOH, BaCl2? 1. Có ống nghiệm đựng các dung dịch: CuSO4,...
Đề kiểm tra 1 tiết – Hóa học lớp 9: Sơ đồ nào sau đây được dùng để biểu thị sự chuyển hóa trực tiếp giữa các chất?
Đề kiểm tra 1 tiết – Hóa học lớp 9: Sơ đồ nào sau đây được dùng để biểu thị sự chuyển hóa trực tiếp giữa các chất?
Đề kiểm tra 1 tiết – Hóa học lớp 9. Dung dịch Cu(NO3)2 lẫn tạp chất AgNO3. Có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch Cu(NO3)2? 1. Dãy các chất nào sau đây tan được trong...
Đề kiểm tra 1 tiết – Hóa lớp 9: Cho các chất: CaCO3, CuSO4, MgCl2. Chất nào có thể điều chế bằng phản ứng giữa các muối?
Đề kiểm tra 1 tiết – Hóa lớp 9: Cho các chất: CaCO3, CuSO4, MgCl2. Chất nào có thể điều chế bằng phản ứng giữa các muối?
Đề kiểm tra 1 tiết – Hóa lớp 9. Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH người ta không  thể phân biệt được cặp dung dịch naog trong các cặp sau đây? I.Trắc nghiệm khách quan (4đ) 1. Có những chất: Cu,...
Kiểm tra 45 phút – Hóa học 9: Để nhận ra 2 chất rắn, màu trắng là KOH, BaO đựng riêng trong 2 bình, người ta phải dùng chất gì ?
Kiểm tra 45 phút – Hóa học 9: Để nhận ra 2 chất rắn, màu trắng là KOH, BaO đựng riêng trong 2 bình, người ta phải dùng chất...
Kiểm tra 45 phút – Hóa học 9. Viết các phương trình hóa học điều chế H2 từ Zn, dung dịch H2SO4, dung dịch HCl.Nếu dùng H2SO4 và HCl cùng số mol thì lượng khí H2 sinh ra trong trường...
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa lớp 9: Có 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: BaCl2, NaHCO3, BaSO3. Thuốc thử dùng để nhận biết cả 3 chất là gì ?
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa lớp 9: Có 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: BaCl2, NaHCO3, BaSO3. Thuốc thử dùng để...
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa lớp 9. Từ Cu, CuCO3 và dung dịch H2SO4 người ta có thể điều chế được khí nào trong các khí sau: H2, SO2, CO2, O2? I.Trắc nghiệm khách quan (4đ) 1. Số chất khí tạo...
Kiểm tra 45 phút Hóa học lớp 9: Trong phòng thí nghiệm K2O rất khó bảo quản, vì sao ?
Kiểm tra 45 phút Hóa học lớp 9: Trong phòng thí nghiệm K2O rất khó bảo quản, vì sao ?
Kiểm tra 45 phút Hóa học lớp 9. Kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 cho khí H2. Khí H2 tác dụng oxit kim loại Y cho kim loại Y khi nung nóng. Cặp kim loại X -...
Đề kiểm tra 45 phút Hóa 9: Chọn 4 loại oxit được điều chế trực tiếp mà không xuất phát từ khí oxi. Cho cí dụ cụ thể.
Đề kiểm tra 45 phút Hóa 9: Chọn 4 loại oxit được điều chế trực tiếp mà không xuất phát từ khí oxi. Cho cí dụ cụ thể.
Đề kiểm tra 45 phút Hóa 9. Tính khối lượng dung dịch HCl 7,3% cần để hòa tan hết 24 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 có số mol bằng nhau (H =1, Cu = 64, Fe = 56,...
Đề kiểm tra 45 phút Hóa học lớp 9: Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng hãy nhận ra các chất rắn được dựng riêng trong mỗi bình: CaO, MgO, MgCO3.
Đề kiểm tra 45 phút Hóa học lớp 9: Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng hãy nhận ra các chất rắn được dựng riêng trong mỗi bình: CaO, MgO,...
Đề kiểm tra 45 phút Hóa học lớp 9.  Viết công thức các oxit ứng với hóa trị cao nhất của các nguyên tố sau: Na, Al, Fe, Cu, Hg, Cl, S, Cr. 1. (1,5đ): Viết phương trình hóa khi...