Trang Chủ Tin tức

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Toán – THPT Xuân Trường 2018: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x³/3 + 3x² – 2 biết tiếp tuyến có hệ số góc k = -9

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2019 được trường THPT Xuân Trường tổ chức thi, đề gồm 50 câu trắc nghiệm – có đáp án.

Câu 1: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh 2a và vuông góc với đáy. Góc giữa  và đáy bằng 450. Tính theo a thể tích khối chóp

A. 8√2 a³       B.  8√2 a³/3       C. 16√2 a³      C. 4√3 a³/3

Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số y = x+1/x+2 trên đoạn [-1;0]

A. -2/3      B. 0       C. -1/2        D. 2

Câu 3: Gọi M và N lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = -x^4 + 8x² – 2 trên đoạn [-3;1]. Tính M+m?

A. -25      B. 3        C. -1/2        D. 2

Câu 4. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y = là:

Câu 5: Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo đáy góc 60°. Thể tích của khối chóp đó bằng:

A. a³√3/12       B. a³√3/6        C. a³√3/36       D. a³√3/18

Câu 6: Số điểm cực trị của hàm số y = x^4 – 3x² + 1 là:

A. 3       B. 1      C. 2         D. 0

Câu 7: Hàm số y =  có bảng biến thiên như hình vẽ. Xét trên tập xác định của hàm số. Hãy chọn khẳng định đúng?

A. Không tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0

D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 và giá trị nhỏ nhất bằng 0

Câu 8: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x³/3 + 3x² – 2 biết tiếp tuyến có hệ số góc k = -9

A. y – 16 = -9(x – 3)     B.  y + 16 = -9(x – 3)

C.  y – 16 = -9(x + 3)     D. y = -9x – 27

Câu 10: Số giao điểm của đường cong y = x³ – 2x² + x – 1 và đường thẳng y = 1 – 2x là:

A. 1      B. 2       C. 3      D. 0

Câu 11: Tìm m để đường thẳng y = 4m cắt đồ thị hàm số (C) y = x^4 – 8x²+3 tại bốn điểm phân biệt:

A. -13/4 <m <3/4        B. m ≤ 3/4        C. m ≥ -13/4       D. -13/4 ≤m ≤ 3/4

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 LỚP 12 MÔN TOÁN – THPT Xuân Trường