Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Lịch sử 9

Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935 SBT Sử lớp 9: Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được thể hiện như thế nào qua phong trào cách mạng 1930-1931

CHIA SẺ
Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935 – SBT Sử lớp 9. Giải bài 1,2,3,4, 5,6, bài tập từ trang 67 – 70 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau; Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được thể hiện như thế nào qua phong trào cách mạng 1930-1931…

Bài 1: Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Nền kinh tế ở Việt Nam chịu ảnh hưởngnhư thế nào bởi tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 ?
A. Nông nghiệp có điều kiện phát triển vì bị tư sản Pháp lập nhiều đồn điền để trồng chè, cà phê, cao su …
B. Công nghiệp phát triển mạnh vì chính sách tập trung vốn đầu tư của chính quyền thực dân
C. tất cả các ngành kinh tế đều có bước phát triển
D. nông nghiệp và công nghiệp đều bị suy sụp, xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hoá khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
Câu 2: Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là
A. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và giữa nông dân với địa chủ phong kiến
B. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tầng lớp tư sản mại bản
C. Mâu thuẫn nông dân với địa chủ phong kiến và giữa công nhân với tư bản
D. Mâu thuẫn giữa công nhân với thực dân pháp tay sai.
Câu 3: Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931 là
A. đời sống nhân dân cực khổ, mâu thuẫn xã hội gay gắt
B. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh
C. Thực dân Pháp tăng cường chính sách đàn áp khủng bố
D. chủ nghĩa Mác- Lê nin được truyền bá rộng rãi.
Câu 4: Cuộc đấu tranh ngày Quốc Tế Lao Động 1-5-1930 là bước ngoặt của phong trào đấu tranh giai đoạn 1930- 1931 vì
A. diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân, nhân dân lao động biểu dương lực lượng của mình và thể hiện tình thần quốc tế vô sản
B. quần chúng đấu tranh vũ

1

2

3

4

5

6

D

A

C

A

D

C


Bài 2: Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

1, [ ] Cuộc đại khủng hoảng inh tế thế giới (1929-193) tác động mạnh mẽ đến Việt Nam, làm cho công nhân bị rơi vào tình trạng thất nghiệp, nông dân bị bần cùng hoá và rơi vào tình trạng phá sản hoàng loạt.

2, [ ] do chính sách đàn áp, khủng bố khốc liệt của thực dân Pháp, phong trào cách mạng 1930-1931 dã diễn ra mạng mẽ trên phạm vi cả nước

3, [ ] trong phong trào cách mạng 1930-1931, Hà Nội, Hải Phòng và Sài Gòn Chợ Lớn là phong trào phát triển mạnh mẽ nhất.

- Quảng cáo -

4, [ ] trong phong trào cách mạng 1930-1931, cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xuât hiện trên các đương phố Hà Nội và một số địa phương khác.

5, [ ] Sau khi bộ máy chính quyền của thực dân phong kiến và tay sai tê liệt, tan rã,  chính quyền thực dân theo hình thức Xô Viết được thành lập một số huyện thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đúng 1, 2, 4 ; sai 3, 5


Bài 3: Hãy hoàn thành bảng dưới đây về cuộc sống của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.

Giai cấp, tầng lớp

Đời sống

Công Nhân

Nông Dân

Tư sản dân tộc

Tiểu tư sản

Giai cấp, tầng lớp

Đời sống

Công Nhân

đời sống của các tầng lớp nhân dân vô cùng cực khổ, công nghiệp bị suy sụp, xuất nhập khẩu bị đình đốn, hàng hóa khan hiếm

Nông Dân

- Quảng cáo -

đời sống của các tầng lớp nhân dân vô cùng cực khổ, nông dân bị bần cùng hoá

Tư sản dân tộc

đời sống của các tầng lớp nhân dân vô cùng cực khổ, bấp bênh.

Tiểu tư sản

đời sống của các tầng lớp nhân dân vô cùng cực khổ, bấp bênh.


Bài 4: Hãy điền các mốc thời gian cho phù hợp với những nội dung lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931 trong bảng sau.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Cuộc bãi công của 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng.

Cuộc bãi công của 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, của hơn 400 công nhân nhà máy diêm và nhà máy cưa Bến Thuỷ (Vinh), nhà máy xi măng Hải Phòng.

Lần đầu tiên, công nhân và các tâng lớp nhân dân Đông Dương tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình.

Phong trào Công- Nồng phát triển đến đỉnh cao

Cuộc biểu tình khổng lồ của nông dân huyện Hưng Nguyên( Nghệ An)

Thời gian

Sự kiện lịch sử

2/1930

Cuộc bãi công của 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng.

4.1930

Cuộc bãi công của 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, của hơn 400 công nhân nhà máy diêm và nhà máy cưa Bến Thuỷ (Vinh), nhà máy xi măng Hải Phòng.

 1-5-1930

Lần đầu tiên, công nhân và các tâng lớp nhân dân Đông Dương tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình.

5/1930

Phong trào Công- Nồng phát triển đến đỉnh cao

12 tháng 9 năm 1930

Cuộc biểu tình khổng lồ của nông dân huyện Hưng Nguyên ( Nghệ An)


Bài 5: Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được thể hiện như thế nào qua phong trào cách mạng 1930-1931 ?

– Từ sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân Đảng thất bại, thực dân Pháp ra sức đẩy mạnh khủng bố trắng càng làm cho dân thêm căm thù và quyết tâm đấu tranh giành quyền sống.
– Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930, với Cương lĩnh đúng đắn đã biến sự căm thù của quần chúng thành hành động cách mạng, Đảng đã kịp thời nắm quyền lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng công – nông.
Ngay sau khi thành lập, trên cơ sở Chính cương và Sách lược vắn tắt cũng như điều kiện cụ thể của cách mạng đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương phát động một số phong trào đấu tranh trong toàn quốc chống đế quốc và phong kiến. Trước mắt là đòi cải thiện đời sống nhân dân.
Đảng đã nêu ra những vấn đề cơ bản đối với giai cấp nông dân “Đảng phải đoàn kết được đại đa số nông dân, phải dựa vững vào nông dân nghèo làm cách mạng thổ địa đánh đổ bọn đại địa chủ và phong kiến”; đồng thời Đảng nhấn mạnh “Nông dân là lực lượng to lớn của cách mạng’’, vì vậy phải tập hợp nông dân vào một tổ chức dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, đấu tranh giành độc lập tự do và thực hiện cách mạng ruộng đất.
Cao trào cách mạng 1930 – 1931, đỉnh cao là Xô Viết – Nghệ Tĩnh. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nông hội, nông dân cả nước đã vùng lên đấu tranh cùng với công nhân giành thắng lợi từng bước.


Bài 6: Tại sao nói : “ Xô viết Nghệ – Tĩnh thật sự là chính quyền của dân, vì dân ?

Chính quyền xô viết nghệ tĩnh là chính quyền của dân do dân vì dân :
– Trong các tháng 9 và 10 – 1930, trước khí thế cách mạng của quần chúng, bộ máy chính quyền địch ở nhiều nơi tan rã. Dưới sự lãnh đạo của các chi bộ đảng, Ban Chấp hành Nông hội ở thôn, xã đứng ra quản lý mọi mặt đời sống xã hội ở nông thôn, thực hiện chuyên chính với kẻ thù, dân chủ với quần chúng lao động, làm chức năng, nhiệm vụ của một chính quyền nhà nước dưới hình thức các uỷ ban tự quản theo kiểu Xô viết.

– Tại Nghệ An, Xô viết ra đời tháng 9/1930. Ở  Hà Tĩnh, Xô viết hình thành cuối năm 1930 đầu năm 1931, thực hiện nhiều chính sách tiến bộ:

+ Về chính trị, thực hiện rộng rãi các quyền tự do, dân chủ  cho nhân dân. Quần chúng được tham gia các đoàn thể, tự do hội họp. Các đội tự vệ đỏ, tòa án nhân dân được thành lập.

+ Về kinh tế, chia ruộng đất công, tiền, lúa công cho dân cày nghèo, bãi bỏ các thứ thuế vô lý; chú trọng đắp đê phòng lụt, tư sửa cầu cống, đường giao thông; tổ chức giúp đỡ nhau sản xuất.

+ Về văn hóa- xã  hội: mở các lớp dạy chữ quốc ngữ, xóa bỏ các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống mới…

– Xô viết Nghệ – Tĩnh là mẫu hình chính quyền cách mạng đầu tiên ở Việt Nam, một chính quyền nhà nước của dân, do dân, vì dân. Các Xô viết được thành lập và thực thi những chính sách tiến bộ chứng tỏ rằng Xô viết Nghệ – Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931.