Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn sinh lớp 9

CHIA SẺ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9

Năm học: 2014-2015   ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: SINH HỌC

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

A. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan: (4,0 điểm) 

1. Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào bằng:

A. 4      B. 8                             C. 16                           D. 32

2. Một đoạn mạch của phân tử AND có trình tự các Nuclêôtit như sau: – T – X – A – G – G – X – A – trình tự các Nuclêôtit ở mạch tương ứng sẽ là:

A. – A – G – T – X – X – G – T –


B.
– A – X – A – X – G – X – A –

C. – A – G – T – X – G – G – A –

D. – A – X – A – G – G – X – T –

3. Ở đậu Hà Lan, gen A qui định hoa đỏ, gen a quy định hoa màu trắng, gen B quy định thân cao, gen b quy định thân thấp. Cho cây hoa đỏ, thân cao lai với cây hoa trắng, thân thấp, kết quả thu được ở F1 là 25% hoa đỏ, thân cao : 25% hoa đỏ, thân thấp : 25% hoa trắng, thân cao : 25% hoa trắng, thân thấp. Kiểu gen ở P thuộc trường hợp nào sau đây?

A. Abbb x aaBb        
B.
AbBB x aabb

C. AbBb x aaBb         D. AbBb x AaBb

4. Đơn phân cấu tạo nên phân tử prôtêin là:

A. Nuclêôtit           B. Axit amin

C. Ribônuclêôtit    D. Ribôxôm

5. ARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền là:

A. tARN                B. mARN

C. rARN                D. mARN và tARN

6. Trong quá trình tổng hợp phân tử ARN có sự tham gia của enzim:

A. ARN Polymeraza          B. ADN Polymeraza

C. Ribonuclêaza               D. Proteza

7. Cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng:

A. Đột biến gen                       B. Đột biến dị bội thể

C. Đột biến đa bội thể              D. Thường biến

8. Prôtêin thực hiện chức năng chủ yếu ở bậc cấu trúc nào?

A. Bậc 1 và bậc 3         B. Bậc 1 và bậc 2

C. Bậc 2 và bậc 3        D. Bậc 3 và bậc 4


B.Câu hỏi tự luận:
(6,0 điểm)

1. (2,0 điểm) Đột biến gen là gì ? Nêu các dạng đột biến gen. Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật ?

2. (2,0 điểm)

a) Hãy tóm tắt thí nghiệm lai một cặp tính trạng về chiều cao cây của Menđen.

b) Cho dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám lai với thân đen, F1 thu được toàn ruồi giấm thân xám. Cho các cá thể F1 tạp giao với nhau, ở đời lai F2 thu được 902 con thân xám, 302 con thân đen. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

3. (2,0 điểm)

a) Cho các loài sinh vật có bộ NST như sau : 2n = 8, 2n = 24, 2n = 14. Xác định tên của các loài sinh vật đó.

b) Trình bày cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính ở người. Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực cái ở vật nuôi ?


Đáp án Phần trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Trả lời C A D B B A B D