Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Thử sức với đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán của trường THCS Giai Xuân

Dưới đây là Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 của trường THCS Giai Xuân. Đề gồm 24 câu hỏi, có đáp án đi kèm

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN – KHỐI 9

Thời gian làm bài: 90 phút (kể cả phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm; gồm 20 câu, từ câu 1 đến câu 20, mỗi câu đúng được 0,2 điểm)

Câu 1: Trục căn dưới mẫu của biểu thức:

Câu 2: Kết quả của phép tính √81 – √80 . √0,2 bằng

A. 3 – √2     B. 3√2    C. 5     D. √2

Câu 3: Cho ΔABC vuông tại A.  Tính tanC, biết rằng tanB = 4

A. 1/4     B. 4    C. 1/2    D. 2

Câu 4: Tập hợp các giá trị của  thỏa mãn

A. x ≥ -1     B. x > -1     C. x < 1      D. x ≥ 0

Câu 5: Trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng:

A. Tích của hai hình chiếu.

B. Tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng.

C. Tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền.

D. Tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông kia trên cạnh huyền.

Câu 6: Cho Δ ABC vuông tại A, đường cao AH biết CH = 1cm; AC = √3 cm  Độ dài cạnh BC bằng:

A. 1cm      B. 3cm        C. 2cm       D. 4cm

Câu 7: Một chiếc ti vi hình chữ nhật màn hình phẳng 75inch (đường chéo ti vi dài 75inch) có góc tạo bởi chiều dài và đường chéo là 36o52’ Hỏi chiếc ti vi ấy có chiều dài và chiều rộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) lần lượt là:

A. 172,1cm ; 116,8cm       B. 146,3cm ; 87,9cm

C. 152,4 cm; 114,3cm         D. 168,6cm; 121, 5cm

Câu 8: Căn bậc hai số học của -144 là:

A. 12     B.∅     C. 144         D. -12

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 9: Điều kiện xác định của biểu thức

A. x ≠ 1       B. x > 1       C. x < 1                D. x ≠ 0

Câu 10: Kết quả phân tích thành nhân tử x – 2√x – 15 là

Câu 14: Tìm tất cả giá trị của x để √x ≤ 4 là:

A. x > 16     B. x < 16       C.   0 ≤ x < 16          D. 0 ≤ x ≤ 16

Câu 15: Kết quả của phép khai căn

A. -1√3              B. 1√3          C.√3 – 1           D. 1 + √3

Câu 16: Cho tam giác ABC  vuông tại A đường cao AH biết BH = 3cm; CH = 4cm. Độ dài đường cao AH bằng:

A. 12cm         B. 3cm            C. 1cm           D. 2√3 cm

Câu 19: Khử mẫu của biểu thức lấy căn với x < 0 là:

Câu 20: Nghiệm của phương trình

Advertisements (Quảng cáo)

II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm; gồm 4 câu, từ câu 21 đến câu 24)

Câu 21: (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

Câu 22: (1,0 điểm)

a/ Tìm x biết: (√x + 1) (2 √x – 3) – 2x = -4

b/ Tìm x:y trong hình vẽ sau:

Câu 23: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết BC = 8cm; BH = 2cm.

a/ Tính độ dài AB, AC và AH.

b/ Trên cạnh AC lấy điểm K (K khác A, K khác C). Gọi D là hình chiếu của A trên BK. Chứng minh: BD.BK = BH.BC

c/ Chứng minh:

Câu 24: (1,0 điểm) Chứng minh:

—– HẾT —–

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TOÁN GIỮA KÌ 1 LỚP 9

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,2 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án A C A A C B C B A C A B D D C D D D B B

II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 21.

a)

b)

c)

Câu 22. 

a)

b)

Câu 23. 

a)

b)

Câu 24.

Advertisements (Quảng cáo)