Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 Chương 1: Khi hiệu điện thế hai đầu các điện trở bằng nhau ta có thể kết luận các điện trở R1 ; R2 ; R3­ bằng nhau?

CHIA SẺ
Một mạch điện gồm 3 điện trở R1 ; R2 ; R mắc nối tiếp. Khi hiệu điện thế hai đầu các điện trở bằng nhau ta có thể kết luận các điện trở R1 ; R2 ; R bằng nhau? Vì sao? … trong Kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 Chương 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. Một mạch điện gồm 3 điện trở R1 ; R2 ; R mắc nối tiếp. Khi hiệu điện thế hai đầu các điện trở bằng nhau ta có thể kết luận các điện trở R1 ; R2 ; R bằng nhau? Vì sao?

2.. Cho mạch điện theo sơ đồ hình 7. Điện trở R1 = 10Ω; hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là UMN = 12V.

a) Tính cường độ dòng điện I1 chạy qua R1

b) Giữ nguyên UMN = 12V thay điện trở R1 bằng R2 khi đó ampe kế chỉ giá trị \(I_2= {I \over 2}\). Tính điện trở R2.

3.Một mạch điện gồm 3 điện trở R1 = 120Ω; R2 = 60Ω; R = 40Ω mắc song song với nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 3A.

a) Tính điện trở tương đương qua của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện thế U

c) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.


1. Ba điện trở R1 ; R2 và R mắc nối tiếp.

Khi hiệu điện thế hai đầu các điện trở bằng nhau ta có thể kết luận các điện trở R1 ; R2 ; R bằng nhau vì \(I= {U\over R}\), suy ra \(R = {I\over U}\), mắc nối tiếp nên I là bằng nhau, nếu U bằng nhau thì R phải bằng nhau.

 Vậy R1 = R2 = R3

2. 

a) Vì điện trở của Ampe kế vô cùng nhỏ, nên hiệu điện thế UMN chính là hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1. Cường độ dòng điện qua R1 là \({I_1} = {{{U_{MN}}} \over {{R_1}}} = {{12} \over {10}} = 1,2A\)

b) Từ công thức \(I = {U\over R}\)

Suy ra \({R_2} = {{{U_{MN}}} \over {{I_2}}} = {{12} \over {0,6}} = 20\Omega \)

Lưu ý: Ta có thể suy luận: khi thay điện trở R1 bằng điện trở R2 thì cường độ dòng điện trong mạch giảm đi 1 nửa, điện trở R2 lớn gấp 2 lần, suy ra R2 = 20Ω.

3. a) Tính điện trở tương đương qua của đoạn mạch:

\({1 \over {{R_{tđ}}}} = {1 \over {R{}_1}} + {1 \over {R{}_2}} + {1 \over {R{}_3}} = {1 \over {20}} = 20\Omega\)

\(\Rightarrow R_{tđ}= 20\;Ω.\)

b) Tính hiệu điện thế \(U=I.R= 3.20= 60\;V\)

c) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở:

\(I_1= {60\over 120} = 0,5A\)

\(I_2= {60\over 60}  = 1A\)

\(I_3= {60\over 40} =1,5A\)