Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 có đáp án: Chương 1 Đại số lớp 9 có đáp án: Tìm x biết √x^2 – 2 x = 5

CHIA SẺ
Chứng minh rằng : \(\sqrt {12 + 2\sqrt {11} }  – \sqrt {12 – 2\sqrt {11} }  = 2\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 có đáp án: Chương 1 Đại số lớp 9 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm x, biết :

a. \(\sqrt {{x^2} – 10x + 25}  = 2\)

b. \(\sqrt {{x^2}}  – 2x = 5\)

Bài 2. Chứng minh rằng : \(\sqrt {12 + 2\sqrt {11} }  – \sqrt {12 – 2\sqrt {11} }  = 2\)


Bài 1. a. Ta có:

\(\eqalign{  & \sqrt {{x^2} – 10x + 25}  = 2\cr& \Leftrightarrow \sqrt {{{\left( {x – 5} \right)}^2}}  = 2 \Leftrightarrow \left| {x – 5} \right| = 2  \cr  &  \Leftrightarrow \left[ {\matrix{   {x – 5 = 2}  \cr   {x – 5 =  – 2}  \cr  } } \right. \Leftrightarrow \left[ {\matrix{   {x = 7}  \cr   {x = 3}  \cr  } } \right. \cr} \)

b. \(\sqrt {{x^2}}  – 2x = 5 \Leftrightarrow \left| x \right| – 2x = 5\,\,\,(*)\)

+ Nếu \(x ≥ 0\). Ta có: \(x – 2x = 5 ⇔ x = -5\) (loại)

+ Nếu \(x < 0\). Ta có: \( – x – 2x = 5 \Leftrightarrow x =  – {5 \over 3}\) (nhận)

Bài 2. Biến đổi vế trái (VT), ta được :

\(\eqalign{  & VT = \sqrt {12 + 2\sqrt {11} }  – \sqrt {12 – 2\sqrt {11} }   \cr  & \,\,\,\,\,\,\, = \sqrt {{{\left( {1 + \sqrt {11} } \right)}^2}}  – \sqrt {{{\left( {1 – \sqrt {11} } \right)}^2}}   \cr  & \,\,\,\,\,\,\, = 1 + \sqrt {11}  – \left| {1 – \sqrt {11} } \right|  \cr  & \,\,\,\,\,\,\, = 1 + \sqrt {11}  + 1 – \sqrt {11}\cr&\;\;\;\,\,  = 2 = VP\,\,(đpcm) \cr} \)