Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 1 Đại số: Tính : A = √(5 – 2√6) + √(5 + 2√6)

CHIA SẺ
Phân tích thành nhân tử : \(x – 2\sqrt {xy}  + y\,\,\,\left( {x \ge 0;\,y \ge 0} \right)\); Chứng minh rằng : \(\left( {4 + \sqrt {15} } \right).\left( {\sqrt {10}  – \sqrt 6 } \right).\sqrt {4 – \sqrt {15} }\, \)\( = 2\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 1 Đại số.Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tính : \(A = \sqrt {5 – 2\sqrt 6 }  + \sqrt {5 + 2\sqrt 6 } \)

Bài 2. Phân tích thành nhân tử : \(x – 2\sqrt {xy}  + y\,\,\,\left( {x \ge 0;\,y \ge 0} \right)\)

Bài 3. Chứng minh rằng : \(\left( {4 + \sqrt {15} } \right).\left( {\sqrt {10}  – \sqrt 6 } \right).\sqrt {4 – \sqrt {15} }\, \)\( = 2\)

Bài 1. Ta có:

\(\eqalign{  & A = \sqrt {5 – 2\sqrt 3 .\sqrt 2 }  + \sqrt {5 + 2\sqrt 3 .\sqrt 2 }   \cr  &  = \sqrt {{{\left( {\sqrt 3  – \sqrt 2 } \right)}^2}}  + \sqrt {{{\left( {\sqrt 3  + \sqrt 2 } \right)}^2}}   \cr  &  = \left| {\sqrt 3  – \sqrt 2 } \right| + \left| {\sqrt 3  + \sqrt 2 } \right|  \cr  &  = \sqrt 3  – \sqrt 2  + \sqrt 3  + \sqrt 2  = 2\sqrt 3  \cr} \)

(Có thể tính \({A^2}\) rồi suy ra A).

Bài 2. Ta có:

\(x – 2\sqrt {xy}  + y\,\)

\( = {\left( {\sqrt x } \right)^2} – 2\sqrt x .\sqrt y  + {\left( {\sqrt y } \right)^2} \)

\(= {\left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right)^2}\)

Bài 3. Biến đổi vế trái, ta được :

\(\eqalign{  & \left( {4 + \sqrt {15} } \right)\left( {\sqrt 5 .\sqrt 2  – \sqrt 3 .\sqrt 2 } \right)\sqrt {4 – \sqrt {15} }   \cr  &  = \left( {4 + \sqrt {15} } \right)\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)\sqrt {2\left( {4 – \sqrt {15} } \right)}   \cr  &  = \left( {4 + \sqrt {15} } \right)\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)\sqrt {{{\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)}^2}}   \cr  &  = \left( {4 + \sqrt {15} } \right){\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)^2}  \cr  &  = \left( {4 + \sqrt {15} } \right)\left( {8 – 2\sqrt {15} } \right)  \cr  &  = 2\left( {4 + \sqrt {15} } \right)\left( {4 – \sqrt {15} } \right) = 2\,\left( {đpcm} \right) \cr} \)