Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 2 Đại số: Vẽ đồ thị của hàm số: y = √2x

CHIA SẺ
Cho hàm số \(y = f\left( x \right) =  – \sqrt 2 x.\) Tính : \(f\left( {\sqrt 2 } \right);f\left( { – \sqrt 2 } \right);f\left( {3\sqrt 2 } \right)\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 2 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho hàm số \(y = f\left( x \right) =  – \sqrt 2 x.\) Tính : \(f\left( {\sqrt 2 } \right);f\left( { – \sqrt 2 } \right);f\left( {3\sqrt 2 } \right)\)

Bài 2. Chứng minh hàm số : \(y = f\left( x \right) =  – 2x + 1\) nghịch biến trên R.

Bài 3. Vẽ đồ thị của hàm số : \(y = \sqrt 2 x\)


Bài 1. Ta có:

\(\eqalign{  & f\left( {\sqrt 2 } \right) = \left( { – \sqrt 2 } \right).\sqrt 2  =  – 2  \cr  & f\left( { – \sqrt 2 } \right) = {\left( { – \sqrt 2 } \right)^2} = 2  \cr  & f\left( {3\sqrt 2 } \right) = \left( { – \sqrt 2 } \right).\left( {3\sqrt 2 } \right) =  – 6 \cr} \)

Bài 2. Với \({x_1},\,{x_2}\) bất kì thuộc \(\mathbb R\) và \({x_1}<{x_2}\).

Ta có:

\( f\left( {{x_1}} \right) =  – 2x + 1;f\left( {{x_2}} \right) =  – 2{x_2} + 1  \)

\(\Rightarrow f\left( {{x_1}} \right) – f\left( {{x_2}} \right) = \left( { – 2{x_1} + 1} \right)\)\(\, – \left( { – 2{x_2} + 1} \right) =  – 2\left( {{x_1} – {x_2}} \right)  \)

Vì \({x_1}<{x_2}\)

\(\eqalign{  & \Rightarrow {x_1} – {x_2} < 0 \Rightarrow  – 2\left( {{x_1} – {x_2}} \right) > 0  \cr  &  \Rightarrow f\left( {{x_1}} \right) – f\left( {{x_2}} \right) > 0\cr& \Rightarrow f\left( {{x_1}} \right) > f\left( {{x_2}} \right) \cr} \)

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên \(\mathbb R\).

Bài 3. Bảng giá trị :

x

0

1

y

0

\(\sqrt 2 \)

Đồ thị của hàm số là đường thẳng qua hai điểm : \(O(0; 0)\) và \(A(1; \sqrt 2 \)).

(Hình vuông OCBD có \(OB = \sqrt 2 \) . Dựng đường tròn tâm O, bán kính OB cắt Oy tại P \( \Rightarrow OP = \sqrt 2  \Rightarrow A\left( {1;\sqrt 2 } \right)\) )