Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Toán lớp 9 15 phút Chương 1 Đại số: Tìm x để biểu thức sau có nghĩa: √{-3/(x-5)}

CHIA SẺ
Cho biểu thức : \(P = \sqrt {9{x^2} – 6x + 1}  + 1 – 4x\). Tìm \(x > 1\) sao cho \(P = -4\) … trong Kiểm tra môn Toán lớp 9 15 phút Chương 1 Đại số.Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Rút gọn : \(A = 3\sqrt 2  – \sqrt {6 – 4\sqrt 2 } \)

Bài 2. Cho biểu thức : \(P = \sqrt {9{x^2} – 6x + 1}  + 1 – 4x\)

Tìm \(x > 1\) sao cho \(P = -4\)

Bài 3. Tìm x để biểu thức sau có nghĩa : \(\sqrt {{{ – 3} \over {x – 5}}} \)


Bài 1. Ta có:

\(\eqalign{   A &= 3\sqrt 2  – \sqrt {{{\left( {2 – \sqrt 2 } \right)}^2}}   \cr  &  = 3\sqrt 2  – \left| {2 – \sqrt 2 } \right|  \cr  &  = 3\sqrt 2  – \left( {2 – \sqrt 2 } \right)  \cr  &  = 4\sqrt 2  – 2  \cr} \)

(Vì \({\,2 – \sqrt 2  > 0 \Rightarrow \left| {2 – \sqrt 2 } \right| = 2 – \sqrt 2 } \) )

Bài 2. Ta có: \(\eqalign{  & P = \sqrt {{{\left( {3x – 1} \right)}^2}}  + 1 – 4x  \cr  &  = \left| {3x – 1} \right| + 1 – 4x \cr} \)

Vì \(x > 1 ⇒ 3x > 3 ⇒ 3x – 1 > 3 -1\) hay \(3x – 1 > 2 > 0\)

\(⇒ | 3x – 1 | = 3x – 1\)

Vậy: \(P = 3x – 1 + 1 – 4x = -x\)

Ta có: \(P = -4 ⇔ -x = -4 ⇔ x = 4\) (thỏa mãn điều kiện \(x > 1\))

Bài 3. \(\sqrt {{{ – 3} \over {x – 5}}} \) có nghĩa

\( \Leftrightarrow {{ – 3} \over {x – 5}} \ge 0 \Leftrightarrow x – 5 < 0 \Leftrightarrow x < 5\)