Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút Chương 1 Đại số 9: Tính A = √32 + √50 – 2√8 + √18

CHIA SẺ
Rút gọn \(A = {1 \over {1 – 5x}}.\sqrt {3{x^2}\left( {25{x^2} – 10x + 1} \right)} ;\)\(\,\,\,\,\,\,0 \le x < {1 \over 5}\) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút Chương 1 Đại số 9. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tính :

a. \(A = \sqrt {32}  + \sqrt {50}  – 2\sqrt 8  + \sqrt {18} \)

b. \(B = 2\sqrt {28}  + 3\sqrt {63}  – 5\sqrt {112} \)

Bài 2. Rút gọn : 

a. \(A = {1 \over {1 – 5x}}.\sqrt {3{x^2}\left( {25{x^2} – 10x + 1} \right)} ;\)\(\,\,\,\,\,\,0 \le x < {1 \over 5}\)

b. \(B = 2\sqrt {25xy}  + \sqrt {225{x^3}{y^3}}  \)\(\,- 3y\sqrt {16{x^3}y} \,\,\,\,\left( {x \ge 0;y \ge 0} \right)\)

Bài 3. Tìm x, biết : \(\sqrt {{x^2} – 9}  – \sqrt {4x – 12}  = 0\,\,\left( * \right)\)


Bài 1. a. Ta có:

\( A = \sqrt {{4^2}.2}  + \sqrt {{5^2}.2}  – 2\sqrt {{2^2}.2} \)\(\, + \sqrt {{3^2}.2}  \)

\(= 4\sqrt 2  + 5\sqrt 2  – 4\sqrt 2  + 3\sqrt 2  = 8\sqrt 2  \)

b. Ta có:

\(\eqalign{  & B = 2\sqrt {{2^2}.7}  + 3\sqrt {{3^2}.7}  – 5\sqrt {{4^2}.7}   \cr  &  = 4\sqrt 7  + 9\sqrt 7  – 20\sqrt 7  =  – 7\sqrt 7  \cr} \)

Bài 2. Ta có:

\(\eqalign{  & A = {{\sqrt 3 } \over {1 – 5x}}\left| x \right|.\left| {5x – 1} \right|  \cr  & \text{Vì }\,x \ge 0 \Rightarrow \left| x \right| = x  \cr  & \text{Vì }\,x < {1 \over 5} \Rightarrow 5x – 1 < 0 \cr&\Rightarrow \left| {5x – 1} \right| = 1 – 5x  \cr  & Vậy\,:\,\,A = x\sqrt 3  \cr} \)

b. Ta có: \(B = 10\sqrt {xy}  + 15\left| {xy} \right|\sqrt {xy}  \)\(\,- 12\left| x \right|y\sqrt {xy} \)

Vì \(x ≥ 0\) và \(y ≥ 0 ⇒ xy ≥ 0\), nên \(|x| = x; |xy| = xy\)

Vậy : \(\eqalign{   B &= 10\sqrt {xy}  + 15xy\sqrt {xy}  – 12xy\sqrt {xy}   \cr  &   = 10\sqrt {xy}  + 3xy\sqrt {xy}  \cr& = \sqrt {xy} \left( {10 + 3xy} \right) \cr} \)

Bài 3. Điều kiện : \(x ≥ 3\). Khi đó:

\(\sqrt {{x^2} – 9}  – \sqrt {4x – 12}  = 0\)

\(\eqalign{  & \Leftrightarrow \sqrt {\left( {x – 3} \right)\left( {x + 3} \right)}  – 2\sqrt {x – 3}  = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \sqrt {x – 3} \left( {\sqrt {x + 3}  – 2} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left[ {\matrix{   {\sqrt {x – 3}  = 0}  \cr   {\sqrt {x + 3}  – 2 = 0}  \cr  } } \right. \Leftrightarrow \left[ {\matrix{   {x = 3}  \cr   {x + 3 = 4}  \cr  } } \right.\cr& \Leftrightarrow \left[ {\matrix{   {x = 3}  \cr   {x = 1}  \cr  } } \right. \cr} \)

Kết hợp với điều kiện ta được \(x = 3\).