Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 9: Tại sao Nhật đảo chính Pháp? Và bọn Pháp ở Đông Dương thất bại nhục nhã ra sao?

CHIA SẺ
Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 9. Sự lãnh đạo kịp thời và sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 được thể hiện như thế nào?

1. So sánh giữa Việt Nam Quốc dân Đảng với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng về chủ trương, tổ chức và phương thức hành động?

2. Tại sao Nhật đảo chính Pháp? Và bọn Pháp ở Đông Dương thất bại nhục nhã ra sao?

3. Sự lãnh đạo kịp thời và sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 được thể hiện như thế nào?

1. So sánh giữa Việt Nam Quốc dân Đảng với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng về chủ trương, tổ chức và phương thức hành động

Chủ trương

Tổ chức

Phương thức hành động

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Đào tạo những hạt giống đỏ cách mạng, đem chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam, góp phần kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, tạo ra điều kiện cho Việt Nam thành lập đảng cộng sản. Hội chủ trương “vô sản hóa”, đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền để cùng sống và lao động với công nhân.

Đây là một tổ chức trung gian để tiến tới thành lập đảng cộng sản. Hội có tổ chức cơ sở hầu khắp trong cả nước.

Mở nhiều lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ. Xuất bản sách, báo để tuyên truyền, cử hội viên đi học các lớp chính trị và các trường đại học ở nước ngoài (Liên Xô).

Tân Việt cách mạng Đảng

Tập hợp những tri thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước, lúc đầu chưa có lập trường giai cấp rõ rệt, nhưng sau chịu ảnh hưởng tư tường vô sản từ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Nội bộ Tân Việt đã diễn ra một cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng tư tưởng: vô sản và tư sản. Cuối cùng, xu hướng cách mạng theo quan điểm vô sản chiếm ưu thế. Một số đảng viên ưu tú chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Tích cực hoạt động chuẩn bị tiến tới thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Việt Nam Quốc dân Đảng

Hoạt động theo xu hướng cách mạng dân chủ tư sản, tiêu biểu cho bộ phận tư sản dân tộc Việt Nam nhằm đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền.

Bao gồm sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, người làm nghề tự do, nông dân khá giả, thân hào, địa chủ, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp.

Bạo động khởi nghĩa.

2. Tại sao Nhật đảo chính Pháp? Bọn Pháp ở Đông Dương thất bại nhục nhã ra sao?

– Nhật đảo chính Pháp:

+ Ngày 22 – 9 – 1940, Nhật chính thức nhày vào Đông Dương, thực dân Pháp đã cấu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương nhưng sự cấu kết này chỉ là tạm thời. Càng về sau mâu thuẫn Nhật – Pháp càng sâu sắc vì hai đế quốc không thể ăn chung một miếng mồi béo bở.

+ Vào đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đọan kết thúc, phe phát xít liên tiêp thất bại trên các chiến truờng, Thủ đô Pa-ri (Pháp) được giải phóng, chính quyền Pê-tanh đổ, Chính phù Đờ gôn lên cầm quyền.

+ Ở mặt trận Thái Bình Dương, Nhật bị khốn đốn. Ờ Đông Dương, thực dân Pháp muốn nhân cơ hội đó ngóc đầu dậy. Để trừ hậu họa về sau, Nhật bất ngờ làm cuộc đảo chính vào đêm 9- 3 -1945 để độc quyền chiếm Đông Dương.

Thất bại của Pháp: Đêm 9 – 3 – 1945, Nhật nổ súng lật đổ Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Quân Pháp chống cự yếu ớt, chỉ sau vài giờ chống trả đẵ nhanh chóng đầu hàng, dâng toàn bộ Đông Dương cho Nhật.

3. Sự lãnh đạo kịp thời và sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 được thể hiện:

 – Ngày 14 – 8 – 1945, Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện, quân Nhật ở Đông Dương hoang mang lo sợ, bọn bù nhìn tay sai dao động sụp đổ. Điều kiện thuận lợi cho một cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi xuất hiện.

 Trước thời cơ đó, ngày 14 đến ngày 15 – 8 – 1945, Hội nghị toàn quốc cùa Đảng họp tại Tân Trào quyết định phát động tổng khởi nghĩa, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào. ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy.

 Ngày 16 – 8 – 1946, Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào, đã nhấi trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa. Tiếp đó, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã gửi thư tới đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

 Nhờ việc nhận định đúng thời cơ, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những chủ trương kịp thời và sáng tạo. Vì thế, Tổng khởi nghĩa đi diễn ra thành công nhanh chóng, chỉ trong vòng 15 ngày.

– Để tạo ra cơ sở pháp lí cho những thành quả mà nhân dân ta đã giành được, ngày 2 – 9 – 1945,

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên bố độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.