Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Tiếng Anh 9

Speak – Unit 9 trang 76 Sách Tiếng Anh lớp 9: Talk about what you think you uant to buy find do for a typhoon : explain why.

Unit 9. Natural Disaters – Thiên Tai SGK Anh lớp 9. Thực hiện các yêu cầu phần Speak – Unit 9 trang 76 SGK Tiếng Anh lớp 9. Check (x) what preparations you think should be made for a typhoon.; Talk about what you think you uant to buy find do for a typhoon : explain why.

3. SPEAK

a) Check () what preparations you think should be made for a typhoon. 

(Đánh dấu () vào những sự chuẩn bị mà bạn nghĩ là cần làm trước một cơn bão.)

Bying some canned food

Painting the house

Buying a dog

Buying candles

Buying matches

Hiring some video movies

Filling all buckets with water

Buying a ladder

Washing your blankets

Fixing the leak in the roof

Tying the roof to the ground with pegs and ropes

Inviting some friends over for a dinner

Checking all the window and door latches

Bying some canned food

Painting the house

Buying a dog

Buying candles

 

Buying matches

Hiring some video movies

 

Filling all buckets with water

Buying a ladder

Washing your blankets

 

Fixing the leak in the roof

Tying the roof to the ground with pegs and ropes

Inviting some friends over for a dinner

 

Checking all the window and door latches

Tạm dịch:

 √

 Mua thức ăn đóng hộp

 Sơn nhà

 Mua một chú chó

 √

 Mua nến

 

 Mua diêm

 Thuê phim video

 

 Làm đầy các chậu nước

 √

 Mua một chiếc thang

 Giặt chăn màn

 

 Sửa lại các vết nứt trên mái nhà

 √

 Cột mái nhà vào mặt đất bằng cọc và dây thừng.

Mời bạn bè đến nhà ăn tối

 

 Kiểm tra tất cả then cài cửa và cửa sổ

b) Now work with a partner. Talk about what you think you uant to buy find do for a typhoon : explain why. The ideas in the box may help you. 

(Bây giờ thực hành với một bạn cùng lớp. Nói về thứ mà bạn nghĩ là bạn muốn mua và cần làm để chuẩn bị trước cơn bão: giải thích tại sao. Các ý trong khung có thể giúp bạn.)

The market will be closed and no food will be available.

There may be a power cut.

The water pipes may be damaged by the typhoon.

There must be strong wind blowing.

Big trees may fall down.

It will be raining hard

A: I think we should buy some canned food before a typhoon.

Advertisements (Quảng cáo)

B: Yes, I think so too/ I agree with you. The market will be closed and no food will be available.

A: I think we should buy a ladder.

B: What for/ Why?

A: Just in case we need to fix the roof because there will be hard rain. And we should tie up the roof to the ground since there must be strong wind.

B: I agree with you. Why don’t we buy some matches and candles for there may be a power cut ?

A: That’s my idea, too. And we should fill all buckets with water.

Advertisements (Quảng cáo)

B: That’s right because the water pipes may be damaged.

A: Finally, I think we should check all the window and door latches for the wind may be very strong.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến cá nhân mình. 

Tạm dịch: 

Chợ sẽ đóng cửa và không có thức ăn sẵn.

Có thể mất điện.

Ống dẫn nước có thể bị bão làm hỏng.

Có thể có gió mạnh.

Cây to có thể ngã (đổ).

Sẽ có mưa to.

A: Mình nghĩ chúng ta nên mua thức ăn đóng hộp trước khi bão nhiệt đới đến.

B: Ừm, mình cũng nghĩ thế. Chợ sẽ đóng cửa và không có thức ăn sẵn.

A: Mình nghĩ chúng ta nên mua một chiếc thang.

B: Để làm gì/ Tại sao?

A: Phòng khi sửa mái nhà vì sẽ có mưa to. Và chúng ta nên cột mái nhà với mặt đất vì sẽ có gió to.

B: Mình đồng ý. Tại sao chúng ta không mua diêm và nến nhỉ vì có thể mất điện mà?

A: Đó cũng là ý hay đó. Và chúng ta nên làm đầy những chậu nước.

B: Đúng vì ống nước có thể bị phá hủy.

A: Cuối cùng, mình nghĩ chúng ta nên kiểm tra tất cả then cài cửa và cửa sổ vì gió có thể rất mạnh.

Advertisements (Quảng cáo)