Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 10, 11, 12 trang 6 SBT Toán 8 tập 2: Tìm giá trị gần đúng nghiệm

Bài 2 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Sách bài tập Toán 8 tập 2. Giải bài 10, 11, 12 trang 6 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 10: Bằng quy tắc chuyển vế, giải các phương trình sau…

Câu 10: Bằng quy tắc chuyển vế, giải các phương trình sau:

a. \(x – 2,25 = 0,75\)

b. \(19,3 = 12 – x\)

c. \(4,2 = x + 2,1\)

d. \(3,7 – x = 4\)

a. \(x – 2,25 = 0,75\)

\( \Leftrightarrow x = 0,75 + 2,25 \Leftrightarrow x = 3\)

b. \(19,3 = 12 – x\)

\( \Leftrightarrow x = 12 – 19,3 \Leftrightarrow x =  – 7,3\)

Advertisements (Quảng cáo)

c. \(4,2 = x + 2,1\)

\( \Leftrightarrow x = 4,2 – 2,1 \Leftrightarrow x = 2,1\)

d. $3,7 – x = 4\)

\( \Leftrightarrow 3,7 – 4 = x \Leftrightarrow x =  – 0,3\)


Câu 11: Bằng quy tắc nhân, tìm giá trị gần đúng nghiệm của các phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba (dùng máy tính bỏ túi để tính toán).

a. \(2x = \sqrt {13} \)

Advertisements (Quảng cáo)

b. \( – 5x = 1 + \sqrt 5 \)

c. \( x\sqrt 2  = 4\sqrt 3 \)

a. \(2x = \sqrt {13} \)

\( \Leftrightarrow x = {{\sqrt {13} } \over 2} \Leftrightarrow x \approx 1,803\)

b. \( – 5x = 1 + \sqrt 5 \)

\( \Leftrightarrow x =  – {{1 + \sqrt 5 } \over 5} \Leftrightarrow x \approx  – 0,647\)

c. \(x\sqrt 2  = 4\sqrt 3 \)

\( \Leftrightarrow x = {{4\sqrt 3 } \over {\sqrt 2 }} \Leftrightarrow x \approx 4,899\)


Câu 12: Tìm giá trị của m sao cho phương trình sau đây nhận x = – 2 làm nghiệm:

 2x + m = x – 1

Thay x = – 2 vào hai vế của phương trình, ta có:

\(\eqalign{  & 2\left( { – 2} \right) + m =  – 2 – 1  \cr &  \Leftrightarrow  – 4 + m =  – 3 \Leftrightarrow m = 1 \cr} \)

Vậy với m = 1 thì phương trình 2x + m = x – 1 nhận x = – 2 là nghiệm.

Advertisements (Quảng cáo)