Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Tiếng Anh 8 - Thí điểm

A. Phonetics – Unit 12 – Sách bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm: Put the words in in the right columns according to their stress pattern.

Unit 12. Life On Other Planets – Sự Sống Trên Các Hành Tinh Khác SBT Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần A. Phonetics – Unit 12 – Sách bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm. Tổng hợp bài tập Phonetics unit 12 có đáp án và lời giải chi tiết. Put the words in in the right columns according to their stress pattern.

PHONETICS

1. Mark the stressed syllables then read the words aloud. Pay attention to the word stress.

[ Đánh dấu âm tiết được nhấn mạnh và sau đó đọc to các từ lên. Chú ý đến trọng âm của từ ]

2.  Put the words in in the right columns according to their stress pattern

[ Đặt các từ ở cột đúng theo trọng âm]

Advertisements (Quảng cáo)

3. Use the words in the box to complete the sentences below. Then read them aloud.

[ Sử dụng các từ trong khung để hoàn thành các câu bên dưới. Sau đó đọc chúng to lên]

1.waterless

Sao hỏa là một hành tinh không có nước, vì vậy chúng ta không thể trồng câu ở đây.

2.  resourceful

Các phi hành gia tập luyện vất vả  hơn 1 con người trung bình.

3. emotionless

Nếu người ngoài hành tinh không khóc hay cười, họ không cảm xúc à?

4. airless

Họ không cần hít thở khí oxi để sống. Điều đó có nghĩa là họ có thể sống trong môi trường không có khí oxi.

5. weightless

Các phi hành gia giữ liên lạc với tàu không gian khi đi trong môi trường không trọng lực.

6. wonderful

Xuyên qua kính thiên văn chất lượng cao, những ngôi sao trông thật tuyệt vời.

Advertisements (Quảng cáo)