Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8

Bài trắc nghiệm trang 12 SBT Sinh 8: Cơ vân là?

Chương I Khái quát về cơ thể người Sách bài tập (SBT) Sinh học 8.Giải bài trắc nghiệm trang 12 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 28: Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3…

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Bài 28.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Màng sinh chất

2. Lưới nội chất

3. Ti thể

4. Bộ máy Gôngi

5. Ribôxôm

6. Nhân

A. Tổng hợp prôtêin.

B. Trung tâm năng lượng của tế bào.

C. Thu nhận, phân phối sản phẩm.

D. Vận chuyển các chất trong tế bào.

E. Thực hiện trao đổi chất giữa môi trường trong với tế bào.

G. Là nơi chứa thông tin di truyền

1…

2…

3…

4…

5…

6…

Bài 29:

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Cơ vân

2. Cơ trơn

3. Cơ tim

A. Là loại cơ mà trong chất tế bào không có

vân ngang.

B. Là cơ có vân ngang, tham gia cấu tạo cơ

quan của hệ tuần hoàn.

C. Là loại cơ có nhiều tơ cơ dày và tơ cơ

mảnh xếp xen kẽ nhau tạo thành vân

ngang, có thể quan sát được dưới kính

hiển vi.

1…

2…

3…

Bài 28:
 

1

2

3

4

5

6

E

D

B

C

A

G

   Bài 29:                                                                                    

1

2

3

C

A

B

Advertisements (Quảng cáo)