Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8

Bài tập trắc nghiệm trang 8 SBT Sinh 8:  Tế bào thực vật khác động vật là?

Chương I Khái quát về cơ thể người Sách bài tập Sinh học 8.Giải bài tập trắc nghiệm trang 8 Sách bài tập Sinh học 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 8 chương I Khái quát về cơ thể người Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 1: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau…

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .

Bài 1. Tế bào động vật có

A. Màng tế bào mỏng.

B. Không có lục lạp.

C. Có không bào nhỏ, có trung thể.

D. Cả A, B và C.

Bài 2. Tế bào thực vật khác động vật là

A. Có thành tế bào.

B. Có lạp thể nhưng không có trung thể.

C. Có không bào lớn.

D. Cả A, B và C.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3. Phản xạ ở động vật khác cảm ứng ở thực vật ở đặc điểm nào sau đây ?

A. Phản xạ ở động vật diễn ra nhanh hơn.

B. Phản xạ ở động vật dễ nhận biết hơn.

C. Phản xạ ở động vật chính xác hơn.

D. Cả A, B và C.

Bài 4. Cung phản xạ có đặc điểm gì ?

A. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh.

Advertisements (Quảng cáo)

B. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan phản ứng đến trung ương thần kinh để có phản ứng trả lời.

C. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.

D. Cả A và B.

Bài 5. Tính thống nhất trong cơ thể được thực hiện nhờ

A. Cơ chế thần kinh.                               B. Cơ chế thể dịch.

C. Các tuyến nội tiết.                              D. Cả A và B.

Bài 6. Tế bào là:

A. Đơn vị cấu tạo của cơ thể.                    B. Đơn vị chức năng của cơ thể.

C. Đơn vị khối lượng của cơ thể.                D. Cả A và B.

Bài 7. Mô là gì?

A. Là tập hợp các cấu trúc có cùng chức năng.

B. Là tập hợp các cấu trúc trong tế bào có cấu tạo gần giống nhau.

C. Là tập hợp các tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau và đảm nhận những chức năng nhất định.

D. Là tập hợp các tế bào có chức năng bảo vệ.

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

D

D

D

C

 

Bài 5

Bài 6

Bài 7

D

D

C

Advertisements (Quảng cáo)