Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8

Bài tập trắc nghiệm trang 79 Sách BT Sinh 8: Không nên nhịn tiểu lâu vì?

CHIA SẺ
Chương VII Bài tiết SBT Sinh lớp 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 79 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 1: Các cơ quan bài tiết quan trọng là…

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Bài 1. Các cơ quan bài tiết quan trọng là:

A. Da bài tiết mồ hôi.                            B. Thận bài tiết nước tiểu.

C. Phổi thải khí cacbonic.                       D. Cả A, B và C.

Bài 2. Cơ quan bài tiết có vai trò

A. Đảm bảo cho thành phần ở môi trường trong ổn định.

B. Tạo điều kiện cho các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.

C. Thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

D. Cả A, B và C.

Bài 3. Chất hoà tan được lọc qua nang cầu thận và được tái hấp thu hoàn toàn là

A. Glucôzơ.                            B. Prôtêin.

C. Nước.                                D. Crêatin.

Bài 4. Chất hoà tan được lọc qua nang cầu thận và không được tái hấp thu hoàn toàn là

A. Glucôzơ.

B. Prôtêin.

C. Nước.

 D. Crêatin.

Bài 5. Không nên nhịn tiểu lâu vì

A. Hạn chế các vi khuẩn gây bệnh.

B. Tăng khả năng tạo sỏi thận.

C. Tăng khả năng tạo thành nước tiểu.

D. Cả A và B.

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

D

D

A

D

B