Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8

Bài tập trắc nghiệm trang 13 SBT Sinh 8: Đúng ghi Đ và câu nào sai ghi s

Chương I Khái quát về cơ thể người SBT Sinh Lớp 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 13 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 30: Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi s vào ô trống …

Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi s vào ô trống :

Bài 30.

Câu

Đúng

Sai

1. Tính cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích. .

2. Tính cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích nhưng không có phản ứng trả lời.

3. Tính dẫn truyền là khả năng lan truyển của xung thần kinh trong sợi thần kinh.

4. Tế bào động vật có vách tế bào dày có tác dụng bảo vệế

Bài 31.

Câu

Đúng

Sai

1. Tim co bóp đẩy máu vào hệ mạch và tạo ra sự tuần hoàn máu.

2. Ti thể là nơi tạo ra các bào quan trong tế bào.

3. Màng sinh chất là nơi thực hiện chức năng tổng hợp prôtêin.

4. Chất tế bào là nơi chứa các bào quan.

 Bài 32:

Câu

Đúng

Sai

1. Mô là tập hợp các tế bào có chức hăng giống nhau.

2. Các tế bào trong cơ thể có cấu tạo rất khác nhau.

3. Cơ quan là tập hợp của nhiều hệ cơ quan.

4. Nhân tế bào là nơi điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

LỜI

 Bài 30:

1

2

3

4

Đ

S

Đ

S

 Bài 31:

1

2

3

4

Đ

S

S

Đ

 Bài 32:

1

2

3

4

Đ

S

S

Đ

Advertisements (Quảng cáo)