Lịch sử lớp 8

Trang Chủ Lớp 8 Lịch sử lớp 8
Kiểm tra học kì 2 Lịch sử 8:  Trình bày cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở châu Âu và sự thành lập Quốc tế Cộng sản
Kiểm tra học kì 2 Lịch sử 8: Trình bày cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở châu Âu và sự thành...
Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8: Nhận xét về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới...
Đề kiểm tra học kì 2Lịch sử 8: Trình bày nét chính diễn biến Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
Đề kiểm tra học kì 2Lịch sử 8: Trình bày nét chính diễn biến Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
Thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 8: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 diễn ra như thế nào ? Hãy cho biết những hậu quả mà...
Kiểm tra học kì 2 Lịch sử 8: Trình bày những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
Kiểm tra học kì 2 Lịch sử 8: Trình bày những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á giữa...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 8: Hãy chứng minh phong trào Đông du theo xu hướng bạo động còn phong trào Duy tân theo xu hướng cải cách Đề bài 1. (4đ)....
Thi học kì 2 Lịch sử 8: Nhận xét nội dung Chính sách mới của Ru-dơ-ven
Thi học kì 2 Lịch sử 8: Nhận xét nội dung Chính sách mới của Ru-dơ-ven
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 8: Hãy cho biết những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941). Đề bài 1. (3đ)....

Đề & bài tập hay