Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 8: Chứng minh rằng S(ABC)≤ 1/4.S

CHIA SẺ
Cho đa giác n – cạnh có diện tích S, các đường thẳng a, b, c cắt nhau tại A, B, C nằm trong tam giác sao cho mỗi đường thẳng chia đa giác thành hai phần có diện tích bằng nhau … trong Kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho đa giác n – cạnh có diện tích S, các đường thẳng a, b, c cắt nhau tại A, B, C nằm trong tam giác sao cho mỗi đường thẳng chia đa giác thành hai phần có diện tích bằng nhau.

Chứng minh rằng \({S_{ABC}} \le \dfrac{1}{4}S.\)


 

Gọi diện tích của các phần của đa giác được chia bởi các đường thẳng là \({S_1},\,{S_2},{S_3},…\)

Ta có: \({S_1} + {S_2} + {S_6} = \dfrac{1}{2}S = {S_1} + {S_6} + {S_5} + {S_7}\)

\( \Rightarrow {S_2} = {S_5} + {S_7}\) mà \(\dfrac{1 }{ 2}S = {S_1} + {S_2} + {S_3} + {S_7}\)

\( \Rightarrow {1 \over 2}S = {S_1} + {S_5} + {S_7} + {S_3} + {S_7} > 2{S_7}\)

\(\Rightarrow {S_7} < \dfrac{1 }{ 4}S.\)

Vậy \({S_{ABC}} < \dfrac{1 }{4}S\) (đpcm).