Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 8: Chứng minh rằng HA’/ AA′ + HB’/ BB′ + HC′/CC′ = 1.

CHIA SẺ
Cho tam giác ABC, các đường cao \(AA’,BB’,CC’\) cắt nhau tại H. Chứng minh rằng: \(\dfrac{{{S_{HBC}}}}{{{S_{ABC}}}} = \dfrac{{HA’}}{{AA’}}\) … trong Kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho tam giác ABC, các đường cao \(AA’,BB’,CC’\) cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:

a) \(\dfrac{{{S_{HBC}}}}{{{S_{ABC}}}} = \dfrac{{HA’}}{{AA’}}\)

b) \(\dfrac{{HA’}}{{AA’}} + \dfrac{{HB’}}{{BB’}} + \dfrac{{HC’}}{{CC’}} = 1.\)


a) Ta có: \({S_{HBC}} = \dfrac{1}{2}BC.HA’;\) \({S_{ABC}} = \dfrac{1}{2}BC.AA’\)

\( \Rightarrow \dfrac{{{S_{HBC}}}}{{{S_{ABC}}}} = \dfrac{{HA’}}{{AA’}}\)

b) Chứng minh tương tự câu a) ta có:

\(\dfrac{{{S_{HAC}}}}{{{S_{ABC}}}} = \dfrac{{HB’}}{{BB’}}\) và \(\dfrac{{{S_{HAB}}}}{{{S_{ABC}}}} = \dfrac{{HC’}}{{CC’}}\)

Do đó: \(\dfrac{{{S_{HBC}} + {S_{HAC}} + {S_{HAB}}}}{{{S_{ABC}}}} \)\(\,= \dfrac{{HA’}}{{AA’}} + \dfrac{{HB’}}{{BB’}} + \dfrac{{HC’}}{{CC’}}\)

Hay \(1 = \dfrac{{HA’}}{{AA’}} + \dfrac{{HB’}}{{BB’}} + \dfrac{{HC’}}{{CC’}}\) (đpcm)