Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học lớp 8 có đáp án: Kẻ AH vuông góc với BN, AH cắt CD tại E (H ∈ BN). Tính góc MHC .

CHIA SẺ
Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh AB lấy M bất kì, trên AD lấy N sao cho AM = AN, kẻ AH vuông góc với BN, AH cắt CD tại E \(\left( {H \in BN} \right)\). Tính \(\widehat {MHC}\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học lớp 8 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh AB lấy M bất kì, trên AD lấy N sao cho AM = AN, kẻ AH vuông góc với BN, AH cắt CD tại E \(\left( {H \in BN} \right)\). Tính \(\widehat {MHC}\) .


Hai tam giác vuông ABN và ADE có

\(AB = AD;\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}\) (cùng phụ với\(\widehat {BAH}\) )

\( \Rightarrow \Delta ABN = \Delta DAE\left( {g.c.g} \right)\)

\( \Rightarrow AN = DE\left( { = AM} \right)\)

\( \Rightarrow BM = CE.\)

Do đó BMEC là hình chữ nhật .

Gọi O là giao điểm hai đường chéo BE và CN, ta có OB = OE = OC = OM.

Mặt khác ta có ABHE vuông có HO là trung tuyến

\( \Rightarrow OH = OB = OC\) (tính chất trung tuyến của tam giác vuông)

\( \Rightarrow OH = OC = OM \Rightarrow \Delta MHC\) vuông hay \(\widehat {MHC} = {90^ \circ }\) .