Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 -chương 5 Hidro và nước có đáp án: Để đưa chùm bóng lên cao người ta thường bơm vào bóng một trong các khí nào sau đây?

CHIA SẺ
Để đưa chùm bóng lên cao người ta thường bơm vào bóng một trong các khí nào sau đây?; Dãy chất nào cho dưới đây có phản ứng với khí hiđro? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 -chương 5 Hidro và nước có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Phần trắc nghiệm (6đ)

1. Dãy chất nào cho dưới đây có phản ứng với khí hiđro?

A. CuO, Cl2, Fe3O4, S.

B. Na2O, S, C, CuO.

C. A12O3, FeO, O2, Cl2.

D. CaO, CuO, O2, S.

2. Để đưa chùm bóng lên cao người ta thường bơm vào bóng một trong các khí nào sau đây?

A. O2.                           B. CO2.

C.H2.                            D. C2H4.

3. Cặp chất nào sau đây xảy ra phản ứng hoá học và sản phẩm sinh ra có nước?

A. Zn và HCl.                   B. CH4 và O2.

C. H2 và Cl2.                   D. H2 và CaO.

4. Phản ứng hoá học nào sau đây là phản ứng thế?

A. Phản ứng giữa khí hiđro và khí oxi.

B. Phản ứng giữa Fe và dung dịch HC1.

C. Phản ứng phân hủy đá vôi CaCO3 ở nhiệt độ cao.

D. Phản ứng khử Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao.

5. Dãy chất nào sau đây đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?

A. CaO, Cu, SO3, P2O5

B. K, K2O, P2O5, SO3.

C. SiO2, Ca, SO9, Fe.

D. N2O5, K, BaO, Al2O3

Câu 6. Khử oxit sắt từ bằng khí hiđro ở nhiệt độ cao thu được 30,24 gam kim loại sắt. Thể tích khí hiđro cần dùng là

A. 11,2 lít.                           B. 16,128 lít.

C. 5,6 lít.                             D. 4,48 lít.

Phần tự luận (4đ)

Với cùng khối lượng, kim loại nào sau đây: Fe, Zn, Al, Mg tác dụng với dung dịch HCl cho thể tích khí hiđro lớn nhất?


Phần trắc nghiệm (6đ)

Trà lời đúng mỗi câu được 1 điểm

Câu 1.A            Câu 2. C         Câu 3. B

Câu 4. B          Câu 5. B          Câu 6. B

Phần tự luận (4 điểm)

Các PTHH:

\(\eqalign{
& Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \cr
& \frac{a}{{56}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\text{ }}\,\,\,\,\frac{a}{{56}}.22,4 \cr
& Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {\text{ }}{H_2} \cr
& \frac{a}{{65}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\text{ }}\,\,\,\,\frac{a}{{65}}.22,4 \cr
& 2{\text{ }}Al + 6{\text{ }}HCl \to 2{\text{ }}AlC{l_3} + {\text{ }}3{H_2} \cr
& \frac{a}{{27}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\text{ }}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{{3a}}{{2.27}}.22,4 \cr
& Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2} \cr
& \frac{a}{{24}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\text{ }}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{a}{{24}}.22,4 \cr}\)

Từ đó ta suy ra Al cho thể tích hiđro lớn nhất.