Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Kiểm tra 45 phút Chương 2 Nhiệt học Lý 8: Hãy so sánh công suất của hai cần cẩu

Dưới đây là đề kiểm tra 45 phút Chương 2 – Nhiệt học Vật lý 8: Cần cẩu A nâng được 1000kg lên cao 6m trong 1 phút, cần cẩu B nâng được 800kg lên cao 5m trong 30s. Hãy so sánh công suất của hai cần cẩu….

A. TRẮC NGHIỆM.

1. Cần cẩu A nâng được 1000kg lên cao 6m trong 1 phút, cần cẩu B nâng được 800kg lên cao 5m trong 30s. Hãy so sánh công suất của hai cần cẩu.

A. Công suất của cần cẩu A lớn hơn.

B. Công suất của cần cẩu B lởn hơn.

C. Công suất cùa hai cần cẩu bằng nhau.

D. Chưa đù dữ liệu để so sánh.

2. Một vật M nặng 110N được treo ở độ cao 5m và một vật N nặng 100N đang rơi xuống dưới từ độ cao 5,5m. Cơ năng của vật

A. M lớn hơn của vật N.

B. M bằng của vật N.

C. M nhỏ hơn của vật N.

D. Cả B,  C đều sai.

3. Một học sinh kéo đều một gàu nước trọng lượng 60N từ giếng sâu 6m lên. Thời gian kéo hết 0.5 phút. Công suất của lực kéo là bao nhiêu?

A. 18W                     B. 360W

C. 12W                     D. 720W

4. Một chiếc ô tô chuyển động đều đi được đoạn đường 36km trong 30 phút. Công suất của ô tô là 10kW. Lực cản lên ô tô là:

A. 100N                    B. 600N

C. 500N.                   D. 250N

5. Một vận động viên điền kinh với công suất 600W đã chạy quãng đường 100m hết 10 giây. Một công nhân xây dựng đã sử dụng ròng rọc động để nâng một khối vật liệu nặng 650N lên cao 10m trong 20s

Advertisements (Quảng cáo)

A. Vận động viên Ihực hiện công suât lớn hơn người công nhân.

B. Vận động viên thực hiện công suất nhỏ hơn người công nhân.

C. Vận động viên thực hiện công suất bằng người công nhân.

D. Cả A, B đều sai.

6. Khi nhiệt dộ của một miếng đồng tăng thì

A. thể tích của mỗi nguyên tử đồng tăng.

B. khoảng cách giữa các nguyên tử đồng tăng.

C. số nguyên tử đồng tăng.

D. cả ba phương án trên đều không đúng.

7. Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn trong một chất khí khi

A. giảm nhiệt độ của khối khí.

B. tăng nhiệt độ của khối khí.

Advertisements (Quảng cáo)

C. tăng độ chênh lệch nhiệt độ trong khối khí.

D. cho khối khí dãn nỡ.

8. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không thay đổi.

A. Nhiệt độ.            B. Thể tích.

C. Khối lượng.        D. Nhiệt năng.

9. Chọn câu trả lời sai

Hãy nêu những quá trình qua đó có thể thấy nhiệt năng của một vật có thể biến đổi khi một công được thực hiện.

A. Cọ xát vật đó với vật khác.

B. Va chạm giữa vật đó với vật khác.

C. Nén vật đó.

D. Cho vật tiếp xức với một vật khác cỏ nhiệt độ khác với nhiệt độ của vật.

10. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Động năng là cơ năng của vật có được do dạng chuyển động.

B. Vật có động năng có khả năng sinh công.

C. Động năng của vật không thay đổi khi vật chuyển động đều.

D. Động năng của vật chỉ phụ thuộc vận tốc, không phụ thuộc các đại lượng khác của vật.

B. TỰ LUẬN

11. Ta có thể có các cách nào để nhiệt năng của một vật tăng lên ?

12. Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20s. Người ấy phải dùng một lực F = 180N. Tính công và công suất của người kéo.

13. Nam thực hiện được một công 36kJ trong thời gian 10 phút, An thực hiện một công 42kJ trong thời gian 14 phút. Ai làm việc khỏe hơn, vì sao?

1

2

3

4

5

B

B

C

C

A

6

7

8

9

10

B

B

C

D

D

11.  Ta có hai cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật đỏ là thực hiện  hoặc truyền cho vật một nhiệt lượrig.

12. thực hiện của người kéo: \(A = F.s = 180.8 = 1440\,J.\)

Công suất của người kéo: \(P=\dfrac{A }{ t} =\dfrac{{1440} }{{20}}=72\, W\)

13. Xác đinh công suất của Nam :

\(P_1= \dfrac{{36000} }{ {600}}  = 60\,W\)

Công suất của An: \(P_2  = \dfrac{A }{ t}  = \dfrac{{42000} }{ {840}} = 50\,W\)

Công suất của Nam lớn hơn công suất của An, có thể kết luận Nam làm việc khỏe hơn An.

Advertisements (Quảng cáo)