Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 12 A Vacation Abroad – Kì Nghỉ ở Nước Ngoài SGK Tiếng Anh 8

Unit 12: A Vacation Abroad – Kì Nghỉ ở Nước Ngoài SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 12 Tiếng Anh 8. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 8 unit 12. carve /kɑːv/ (v): khắc, chạm;  hospitable /hɒˈspɪtəbl/(a): lòng hiếu khách …

UNIT 12. A VACATION ABROAD

Kì nghỉ ở nước ngoài

– prison /ˈprɪzn/(n): nhà tù

– friendly /ˈfrendli/(a): thân thiện

– carve /kɑːv/ (v): khắc, chạm

– surprise /səˈpraɪz/(n): sự ngạc nhiên

– hospitable /hɒˈspɪtəbl/(a): lòng hiếu khách

Advertisements (Quảng cáo)

– mailman /ˈmeɪlmæn/ (n): người đưa thư

– include /ɪnˈkluːd/(v): bao gồm

– crowd /kraʊd/ (n): đám đông

– bother /ˈbɒðə(r)/ (v): làm phiền, bận tâm

Advertisements (Quảng cáo)

– itinerary /aɪˈtɪnərəri/(n): lộ trình

– gallery /ˈɡæləri/(n): phòng trưng bày

– brochure /ˈbrəʊʃə(r)/(n): tờ rơi, giới thiệu

– sightseeing /ˈsaɪtsiːɪŋ/(n): đi ngắm cảnh, tham quan

– double /ˈdʌbl/(n): đôi

– valley /ˈvæli/(n): thung lũng

– wharf /wɔːf/ (n): cầu tầu, cầu cảng

– volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/ (n): núi lửa

– lava /ˈlɑːvə/(n): nham thạch

Advertisements (Quảng cáo)