Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Getting started – Unit 8 – trang 72 – Tiếng anh 8: Make a list of the differences between the countryside and the city.

Unit 8: Country Life And City Life – Đời Sống ở Nông Thôn Và đời Sống ở Thành Thị SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Getting started – Unit 8 – trang 72 – Tiếng anh 8. Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city.The words in the box may help you.

GETTING STARTED.

Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you.

(Em hãy cùng với bạn em đưa ra sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị. Những từ trong khung có thể giúp em.)

noisy                      fresh air                      friendly

tall buildings           kinds of goods           fresh foods

beautiful views       entertainments           traffic jam

City Countryside

noisy

tall buildings

kinds of goods

kinds of people

modern

pollution

entertainments

traffic jam

dangerous

quiet/ peaceful

small houses/ cottages

fresh foods

friendly

beautiful views

fresh air

lack of entertainment forms

easy travel

safe

Tạm dịch:

City Countryside

ồn ào

những toà nhà cao tầng

nhiều loại hàng hóa

nhiều loại người

hiện đại

ô nhiễm

giải trí phong phú

tắc nghẽn giao thông

nguy hiểm

yên bình

ngôi nhà nhỏ

thực phẩm tươi

thân thiện

khung cảnh đẹp

không khí trong lành

thiếu hình thức giải trí

du lịch dễ dàng

an toàn

Advertisements (Quảng cáo)