Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Getting started – Unit 10 – trang 89 – Tiếng anh 8: Work with a partner. Think of ways we can reduce the amount of garbage we produce.

Unit 10: Recycling – Tái Chế SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Getting started – Unit 10 – trang 89 – Tiếng anh 8. Work with a partner. Think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. The words in the box may help you.

GETTING STARTED.

Work with a partner. Think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. The words in the box may help you.

(Em hãy cùng bạn em nghĩ về những cách làm giảm lượng rác mà chúng ta thải ra. Những từ cho trong khung có thể giúp em.)

+ We should use cloth bags instead of plastic bags.

— You’re right. We should aslo reuse plastic bags.

+ We should use tree leaves to wrap things.

—  You’re right. We should also use tree leaves to make fertilizer.

Advertisements (Quảng cáo)

+ We should use garbage to make fertilizer.

—You’re right. You should aslo reuse household and garden waste to make fertilizer.

+ We should reuse used papers to make toys.

—  You’re right. We should also reuse tin cans.

+ We should use vegetable matter to make animal food.

Advertisements (Quảng cáo)

— You’re right. We should also reuse home eating.

Tạm dịch:

+ Chúng ta nên sử dụng túi vải thay vì túi nhựa.

– Bạn nói đúng. Chúng ta cũng nên sử dụng lại túi nhựa.

+ Chúng ta nên sử dụng lá cây để bọc mọi thứ.

– Bạn nói đúng. Chúng ta cũng nên sử dụng lá cây để làm phân bón.

+ Chúng ta nên sử dụng rác để làm phân bón.

– Bạn nói đúng. Bạn cũng nên tái sử dụng chất thải gia dụng và chất thải trong vườn để làm phân bón.

+ Chúng ta nên tái sử dụng giấy tờ đã qua sử dụng để làm đồ chơi.

– Bạn nói đúng. Chúng ta cũng nên tái sử dụng lon thiếc.

+ Chúng ta nên sử dụng nguyên liệu thực vật để làm thức ăn cho động vật.

– Bạn nói đúng. Chúng ta cũng nên tái sử dụng thức ăn thừa.

Advertisements (Quảng cáo)