Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Speak – Nói – trang 73 – Unit 8 – Tiếng Anh 8: Talk about changes in your hometown.

CHIA SẺ
Unit 8: Country Life And City Life – Đời Sống ở Nông Thôn Và đời Sống ở Thành Thị SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Speak – Nói – trang 73 – Unit 8 – Tiếng Anh 8. Work with a partner. Look at the two pictures and talk about the changes of the town. The word prompts in the box may help you.; Talk about changes in your hometown.

SPEAK

1. Work with a partner. Look at the two pictures and talk about the changes of the town. The word prompts in the box may help you.

(Hãy làm việc vói bạn em. Em hãy quan sát hai bức tranh và nói về những thay đối của thành phố này. Những từ gợi ý trong khung có thể giúp em.)

busy             tall                 beautiful               modern

noisy           dirty                expensive

Example: The traffic is becoming busier.

The town is becoming busier and noisier.

The buildings are becoming taller, more beautiful and modern.

The streets are getting dirty.

Things are getting more expensive.

Tạm dịch:

Giao thông ngày càng trở nên đông đúc hơn.

Thị trấn ngày càng trở nên nhộn nhịp và ồn ào hơn.

Các tòa nhà ngày càng trở nên cao hơn, đẹp hơn và hiện đại hơn.

Các đường phố ngày càng bị bẩn hơn.

Mọi thứ ngày càng trở nên đắt đỏ hơn.

2. Work with a partner. Talk about changes in your hometown.

(Em hãy cùng vói bạn em nói về những thay đổi ở thành phố quê hương em.)

Hue, my home town, has changed a lot in some recent years. The city is becoming busier and more modern. The traffic is becoming busy. The streets are getting newer and cleaner. The houses are becoming taller, more beautiful and comfortable. More schools, clinics, hotels and office buildings are being built and modernised. There are more playgrounds for children, and more entertainment and sports centers for all kinds of people. Almost every village has been electrified. Now, every house has electricity. Our life is becoming easier and easier.

Tạm dịch:

Huế, quê nhà tôi, đã thay đổi rất nhiều trong vài năm gần đây. Thành phố đang trở nên nhộn nhịp và hiện đại hơn. Giao thông ngày càng trở nên đông đúc hơn. Các đường phố trở nên mới hơn và sạch hơn. Các ngôi nhà đang trở nên cao hơn, đẹp hơn và thoải mái hơn. Nhiều trường học, phòng khám, khách sạn và tòa nhà văn phòng đang được xây dựng và hiện đại hóa. Có nhiều sân chơi cho trẻ em, và nhiều trung tâm giải trí và thể thao cho tất cả mọi người. Hầu hết các làng đã được nối điện. Bây giờ, mỗi ngôi nhà đều có điện. Cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên dễ dàng hơn.