Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

So sánh tính từ ở bậc hơn – Comparative degree – Unit 8 Tiếng anh 8

Unit 8: Country Life And City Life – Đời Sống ở Nông Thôn Và đời Sống ở Thành Thị SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Ngữ pháp: So sánh tính từ ở bậc hơn – Comparative degree – Tiếng anh 8.  Hình thức so sánh hơn của các tính từ có một âm tiết [be] + adjective-er + than.

So sánh tính từ ở bậc hơn – Comparative degree

* Hình thức so sánh hơn của các tính từ có một âm tiết

[be] + adjective-er + than

Ví dụ:

–     I‘m stronger than you. Tôi mạnh hơn bạn.

Advertisements (Quảng cáo)

–    This house is bigger than that house.

Ngôi nhà này lớn hơn ngôi nhà kia.

Advertisements (Quảng cáo)

* Hình thức so sánh hơn cùa các tính từ có hai âm tiết trờ lên

more + adjective + than

Vi dụ :

–     My sister is more beautiful than me. Chị tôi đẹp gái hơn tói.

–    Angela is more careless than Susan. Angela bất cẩn hơn Susan.

Advertisements (Quảng cáo)