Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Listen and read – Nghe và đọc Unit 10 trang 89 SGK Tiếng Anh 8: Practice the dialogue with a partner.

Unit 10: Recycling – Tái Chế SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Listen and read – Nghe và đọc Unit 10 trang 89 SGK Tiếng Anh 8. Practice the dialogue with a partner. One of YOU is Miss Blake. The other plays the roles of Ba, Hoa and Lan;

LISTEN AND READ.

Click tại đây để nghe:

Miss Blake: Recycling is easy. Remember: reduce, reuse and recycle.

Ba: You’re right. It is not difficult to remember because all the three words begin with the letter R. Can you explain what you mean, Miss Blake?

Miss Blake: Certainly. I am pleased that you want to know more. Reduce means not buying products which are overpackaged. For example, shirts and socks which have plastic and paper packaging.

Hoa: I think I know what things we can reuse.

Miss Blake: Can you tell the class, please?

Hoa:  We can reuse things like envelopes, glass, and plastic bottles and old plastic bags.

Miss Blake: That’s right. But instead of reusing plastic bags, we shouldn’t use them at all. We ought to use cloth bags.

Lan: So is that what you mean by recycle?

Miss Blake: Yes, don’t just throw things away. Try and find another use for them.

Lan: That’s easy to say, Miss Blake, but how do we do it?

Miss Blake: Contact an organization like Friends of the Earth for information, go to your local library, or ask your family and friends.

Dịch bài:

Cô Blake, một đại diện của tổ chức “những người bạn cùa Trái tìẩt”, đang nói chuyện với học sinh trường Quang Trung. “Những người bạn của Trái Đất” chỉ cho mọi người cách bảo vệ môi truờng và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

Advertisements (Quảng cáo)

Cô Blake: Việc tái sử dụng rất dễ. Các em hãy nhớ ba từ này: giảm bớt, dùng lại và tái sứ dụng.

Ba: Cô nói đúng. Cũng không khó để nhớ vì cả ba từ đều bắt đầu bằn chữ cái R. Cô cỏ thể cho chúng em biết cô muốn nói gì không cô Blake?

Cô Blake: Được chứ. Cô rất vui khi em muốn biết rõ hơn. “Giảm bớt” có nghĩa là không nên mua các sản phẩm được đóng gói, chẳng hạn như áo sơ mi và tất ngẳn có vật liệu đóng gói bằng giấy và nhựa.

Hoa: Em nghĩ là em biết chúng ta có thể dùng lại các thứ gì.

Cô Blake: Em có thể cho cả lớp biết không?

Hoa: Chúng ta có thể dùng lại những thứ như phong bì, chai nhựa và chai thủy tinh, và túi xách bằng nhựa cũ.

Cô Blake: Đúng vậy. Nhưng thay vì dùng lại các túi xách bằng nhựa thì chúng ta không nên dùna chúng. Chúng ta nên dùng túi xách bằng vải.

Lan: Có phải qua đó cô muốn nói đến “tái sừ dụng” không ạ?

Cô Blake: Phải. Các em không nên vứt bỏ các thứ đi. Hãy thừ tìm cách khác để sử dụng chúng.

Lan: Ngh có vẻ dễ cô Blake ạ. nhưng mà chúng ta làm thế nào?

Cô Blake: Các em hãy liên lạc với một tổ chức nào đó như “Những người bạn cùa Trái Đất” chẳng hạn để biết thêm về thông tin, đến thư viện địa phương hoặc hòi gia đình và bạn bè của mình.

Advertisements (Quảng cáo)

1. Practice the dialogue with a partner. One of YOU is Miss Blake. The other plays the roles of Ba, Hoa and Lan.

(Em hãy luyện hội thoại với các bạn em. Một ngưòi đóng vai cô Blake, những người còn lại đóng vai Ba. Hoa và Lan.)

2. Answer.

(Trả lời.)

a) What does Miss Blake mean by reduce?

b) What things can we reuse?

c) What does recycle mean?

d) Where can we look for information on recycling things?

e) Why does Miss Blake tell Lan that we shouldn’t use plastic bags at all?

a. Reduce means not buying products which are overpackaged.

b. We can reuse things like envelopes, glass and plastic bottles and old plastic bags.

c. Recycle means don’t just throw things away. Try and find another use for them.

d. We can look for information on recycling things by having contact with an organization like Friends of the Earth, going to the local library, or asking your family and friends.

e. Because plastic bags can’t be reused as many times as cloth bags.

Tạm dịch:

a) Miss Blake giải thích “giảm” nghĩa là gì?

=> Giảm có nghĩa là không mua các sản phẩm đã được đóng gói.

b) Chúng ta có thể tái sử dụng những thứ gì?

=> Chúng ta có thể tái sử dụng những thứ như phong bì, chai thủy tinh và nhựa và túi nhựa cũ.

c) “Tái chế” có nghĩa là gì?

=> Tái chế nghĩ là không vứt bỏ mọi thứ. Hãy thử và tìm cách sử dụng khác cho chúng.

d) Chúng ta có thể tìm thông tin về những thứ tái chế ở đâu?

=> Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin về việc tái chế mọi thứ bằng cách liên hệ với các tổ chức như “Những người bạn cùa Trái Đất”, đến thư viện địa phương hoặc hỏi gia đình và bạn bè của bạn.

e) Tại sao cô Blake nói với Lan rằng chúng ta không nên sử dụng túi nhựa?

=> Bởi vì túi nhựa không thể được tái sử dụng nhiều lần như túi vải.

Advertisements (Quảng cáo)