Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Language focus – trang 69 – Unit 7 – Tiếng Anh 8: Match each verb to its past participle.

Unit 7: My Neighborhood – Láng Giềng Của Tôi SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Language focus – trang 69 – Unit 7 – Tiếng Anh 8. Present perfect with for and since • Comparison with like, (not) as … as; (not) the same as; different from.; Match each verb to its past participle…

Language Focus

1. Match each verb to its past participle.

(Em hãy ghép động từ với phân từ quá khứ của nó.)

2. Complete the expressions. Use for or since.

(Hoàn thành các diễn đạt sau, dùng since hoặc for.)

for a period of time                    since a point of time

for five months                          since Tuesday

Dịch bài:

for a period of time: trong một khoảng thời gian

for five months: trong năm tháng

since a point of time: từ một mốc thời gian

since Tuesday: từ thứ Ba

….. five minutes

….. January

….. 1990

….. the summer

….. three hours

….. two weeks

….. Friday

….. 20 years

for five minutes                  for three hours

since January                     for two weeks

since 1990                          since Friday

since the summer               for 20 years

Tạm dịch:

for five minutes: trong 5 phút

for three hours: trong 3 giờ

since January: từ tháng 1

for two weeks: trong 2 tuần

since 1990: từ năm 1990

since Friday: từ thứ 6

since the summer: từ mùa hè

for 20 years: trong 20 năm

3. Complete the sentences. Use the present perfect form of the verbs in brackets.

(Hãy hoàn thành các câu sau, dùng thì hiện tại hoàn thành cho động từ trong ngoặc.)

a. I ______ here since last week.             (live)

b. We _______ in that restaurant for two weeks. (not eat)

c. I ______ her since yesterday.             (not see)

d. They _______ Quang Trung School since last year.  (attend)

e. My Dad _______ for this company for 20 years.  (work)

f. Ba _______ stamps since 1995.   (collect)

:

a. I have lived here since last week.

b. We haven’t eaten in that restaurant for two weeks.

Advertisements (Quảng cáo)

c. I haven’t seen her since yesterday.

d. They have attended Quang Trung School since last year.

e. My Dad has worked for this company for 20 years.

f. Ba has collected stamps since 1995.

Tạm dịch:

a. Tôi đã sống ở đây từ tuần trước.

b. Chúng tôi đã không ăn trong nhà hàng đó trong hai tuần.

c. Tôi chưa gặp cô ấy kể từ hôm qua.

d. Họ đã theo học trường Quang Trung từ năm ngoái.

e. Bố tôi đã làm việc cho công ty này trong 20 năm.

f. Ba đã sưu tâm tem từ năm 1995.

4. Complete the conversation. Use the correct form of the verbs in the box.

(Hoàn thành hội thoại sau, dùng Hình thức đúng của động từ cho trong khung.)

hope       be (3)       live       see        look        want

Ba: Hi. My name’s Ba.

Tom: Nice to meet you, Ba. I’m Tom.

Ba: Are you a newcomer here?

Tom: Yes. I (1)_______ here since last week.

Ba: I’m sure you’ll love this place.

Tom: I (2) _______ so. How long _____ you (3) _______ here?

Ba: For 15 years.

Tom: So you must know the area very well. (4)_______ there a post office near here?

Ba: Yes. There’s one next to my house. Why?

Tom: Ah! I (5) ________ to send this postcard to my parents.

Ba: Let me have a look. Oh! It (6) ________ very beautiful. Where’s your house?

Tom: In London. _______ you ever (7) ________ there?

Advertisements (Quảng cáo)

Ba: Not yet. But I (8) _______ it through films and magazines. I’m going there with my father next summer.

Tom: That’s great. I hope to see you again over there.

(1) have been                             (2) hope

(3) have you lived                       (4) Is

(5) want                                      (6) looks

(7) Have you ever been              (8) saw

Tạm dịch:

Ba: Xin chào. Tên mình là Ba.

Tom: Rất vui được gặp bạn, Ba. Mình là Tom.

Ba: Bạn có phải là người mới đến đây không?

Tom: Đúng vậy. Mình đã ở đây từ tuần trước.

Ba: Mình chắc chắn bạn sẽ thích nơi này.

Tom: Mình hy vọng vậy. Bạn sống ở đây bao lâu rồi?

Ba: 15 năm rồi.

Tom: Vậy chắc là bạn phải biết khu vực rất rõ. Có bưu điện nào gần đây không?

Ba: Có. Có một cái bên cạnh nhà tôi. Bạn có việc gì hả?

Tom: Ừ! Mình muốn gửi bưu thiếp này cho bố mẹ mình.

Ba: Cho mình xem với. Oh! Nó trông rất đẹp. Nhà của bạn ở đâu?

Tom: Ở London. Đã bao giờ bạn tới đó chưa?

Ba: Chưa. Nhưng mình đã thấy nó qua các bộ phim và tạp chí. Mình sẽ đến đó với cha mình vào mùa hè tới.

Tom: Thật tuyệt. Mình hy vọng sẽ gặp lại bạn ở đó.

5. Look at the pictures. Complete the sentences. Use the words in the box. You will have to use some words more than once.

(Hãy nhìn tranh và hoàn thành các câu sau, sử dụng từ cho trong khung. Em sẽ phải dùng một vài từ hơn một lần.)

different       expensive         cheap

modern        long                  same          large

a) The magazine is not as large as the newspaper.

b) Lipton tea is different from Dilmah tea.

c) The red dictionary is ________ the blue dictionary.

d) The bag on the left is________ the bag on the right.

e) The toy cat is_______ the toy dog.

f) Hoa’s backpack is________ Lan’s backpack.

g) The snake is_______ the rope.

h) The pocket-watch is________ the wristwatch.

i) The ruler is________ the eraser.

a. The magazine is not as large as the newspaper.

b. The English newspaper is different from the Vietnamese newspaper.

c. The red dictionary is different from the blue dictionary.

d. The bag on the left is the same as the bag on the right.

e. The cat is not as large as the dog.

f. Hoa’s backpack is the same as Lan’s backpack.

g. The snake is not as long as the rope.

h. The pocket-watch is not as modern as the wristwatch.

i. The ruler is not as cheap as the eraser.

Tạm dịch:

different (adj): khác

expensive (adj): đắt

cheap (adj): rẻ

modern (adj): hiện đại

long (adj): dài

same (adj): giống

large (adj): rộng

a. Tờ tạp chí không lớn bằng tờ báo.

b. Báo tiếng Anh khác với báo tiếng Việt.

c. Quyển ừ điển màu đỏ khác với quyển từ điển màu xanh.

d. Chiếc túi bên trái cũng giống như túi bên phải.

e. Con mèo không lớn bằng con chó.

f. Ba lô của Hoa cũng giống như ba lô của Lan.

g. Con rắn không dài bằng sợi dây thừng.

h. Đồng hồ bỏ túi không hiện đại như đồng hồ đeo tay.

i. Cái thước không rẻ bằng cục tẩy.

Advertisements (Quảng cáo)