Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

“Do you mind if I..?/ Would you mind if I…?/ Would you mind + V-ing?” – Tiếng Anh 8 Unit 11

Unit 11: Travelling Around Viet Nam – Du Lịch Vòng Quanh Việt Nam SGK Tiếng anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Ngữ pháp “Do you mind if I..?/ Would you mind if I…?/ Would you mind + V-ing?”

“Do you mind if I..?/ Would you mind if I…?/ Would you mind + V-ing?”

*  Chúng ta dùng cấu trúc:

Do you mind if I + V (simple present)…?

Would you mind if I + V (simple past)…?

để xin phép khi chúng ta muốn làm việc gì một cách lịch sự. cấu trúc này có nghĩa là: “Tôi (làm gì có được không?/Nếu tôi (làm gì) có phiền anh (chị/ bạn không? ” Nếu không cảm thấy phiền, chúng ta có thể nói:

–     Please do. (Bạn cứ làm đi.)

–     No. Not at all. (Không sao cà.)

–    Never mind/ You’re welcome. (Không sao)

–    No, of course not. (ồ dĩ nhiên là không phiền gì cả.)

Advertisements (Quảng cáo)

–    No, that would be fine. (Ồ không, bạn cứ làm đi.)

Nếu cảm thấy phiền, chúng ta có thể nói:

–    I’d rather/ prefer you didn’t. (Bạn không làm thì tốt hơn.)

*  Ví dụ:

–     Would you mind if I closed the window?

+ No, that would be fine.

Advertisements (Quảng cáo)

–    Would you mind if I used your phone?

+ No. of course not.

–     Do you mind if I used your motorbike?

–    I’d rather you didn’t.

*  Khi yêu cầu/ đề nghị ai làm điều gì một cách lịch sự, chúng ta dùng cấu trúc:

Do/ Would you mind + V-ing…? [bạn làm ơn (làm) giúp tôi (điều gì) được không?)

Ngoài cách đáp lại như đã nêu trên, chúng ta có thể dùng một số cách nói sau đây:

–    No. I’d be happy to do.

–    Not at all. I’d be glad to.

(Không có gì. Tôi lấy làm sung sướng/ vui khi được giúp bạn.)

Ví dụ:

+ I want to visit the Imperial Citadel. Would you mind showing me the way to get there?

–    No. I’d be happy to do.

Advertisements (Quảng cáo)