Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Các trường hợp dùng ‘ will ‘ Unit 9 SGK Anh lớp 8

Unit 9: A First – Aid Course – Khoá Học Cấp Cứu SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Ngữ Pháp: Các trường hợp dùng \’ will \’. Chúng ta dùng will trong các tình huống sau: Ngỏ ý sẵn lòng muốn giúp ai làm gì:.

Chúng ta dùng will trong các tình huống sau:

*  Ngỏ ý sẵn lòng muốn giúp ai làm gì:

Ví dụ:

–    That bag looks heavy. I’ll help you with it.

Cái túi kia trông có vẻ nặng. Tôi sẽ giúp chị xách nó.

–     I need some money. – Don’t worry! I’ll lend you some.

Advertisements (Quảng cáo)

Tôi cần ít tiền. Đừng lo. tôi sẽ cho bạn mượn một ít.

*  Hứa hẹn làm điều gi đó:

Ví dụ:

–    I promise I won’t tell any what you said.

Advertisements (Quảng cáo)

Mình hứa sẽ không nói cho ai biết điều bạn đã nói.

–    Thank you for lending me the money. I’ll pay you back soon.

Cám ơn bạn đã cho mình mượn tiền. Mình sẽ trà lại bạn sớm.

*  Yêu cầu ai làm gì: (w ill you…?)

Vỉ dụ:

– Will you shut the door, please?

Bạn làm ơn đóng cửa lợi nhé?

– Will you please wait for me here?

Vui lòng đợi mình ờ đây nhé?

Advertisements (Quảng cáo)