Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa (Sinh 8...

Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa (Sinh 8 – Giải bài 1,2,3 trang 80)

CHIA SẺ

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2,3 trang 80 SGK Sinh 8 – Chương 5 Tiêu hóa.

Bài 1: Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm theo các đặc điểm sau :

– Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học :

+ Các chất hữu cơ : gluxit, lipit; prôtêin ; vitamin, axit nuclêic.

+ Các chất vô cơ : muối khoáng, nước.

– Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu-hóa :
+ Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu-hóa : gluxit, lipit, prôtêin axit nuclêic.
+ Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu-hóa : vitamin, muối khoáng, nước.


Bài 2: Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì ?

Vai trò của tiêu hóa là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể người và thải bỏ các chất bã trong thức ăn.


Bài 3: Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu-hóa ? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường nào khác không ?

Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu-hóa thì cần phải trải qua các hoạt động như : ăn, đẩy thức ăn trong ống tiêu-hóa, hấp thụ thức ăn.

Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường khác là tiêm chích qua tĩnh mạch vào hệ tuần hoàn máu hoặc qua kẽ giữa các tế bào nước mô rồi lại vào hệ tuần hoàn máu.

CHIA SẺ