Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập SGK Hóa 8

Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 91 SGK Hóa 8: Oxit

Hóa học lớp 8 bài 26 Oxit. Đáp án và giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 91 SGK Hóa 8.

  1. Định nghĩa : Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
  2. Phân loại : oxit gồm hai loại chính : Oxit bazơ và oxit axit.
  3. Công thức cấu tạo và cách gọi tên :
  • Công thức MxOy ; mối quan hệ hóa trị II . y = n . x
  • Tên oxit : tên nguyên tố + oxit.

Hướng dẫn giải bài tập Hóa 8 trang 91 bài 26: Oxit

Bài 1. Chọn các cụm từ thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:

[nguyên tố; oxi; hợp chất; oxit; hai]

Oxit là … của ….. nguyên tố, trong đó có một …. là ….. Tên của oxit là tên … cộng với từ …..

→  Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. Tên của oxit nguyên tố là tên nguyên tố cộng với từ oxit.


Bài 2. a) Lập công thức hóa học của một loại oxit của photpho, biết rằng hóa trị của photpho là V.

b) Lập công thức hóa học của crom (III) oxit.

Hướng dẫn bài 2:

Công thức hóa học :

a. Oxit photpho : P2O5

b. Crom (III) oxit : Cr2O3


Bài 3 trang 91 Hóa 8: a) Hãy viết công thức hóa học của hai oxit axit và hai oxit bazơ.

b) Nhận xét về thành phần cấu tạo của các oxit đó.

c) Chỉ ra cách gọi tên của mỗi oxit đó.

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án bài 3:

a) Oxit axit : SO2; CO2 ;

+ Oxit bazơ : CuO ; Fe2O3

b) Oxit lưu huỳnh SO2 có hai nguyên tử oxi liên kết với một nguyên tử lưu huỳnh.

+ Oxit cacbon CO2 có 2 nguyên tử oxi liên kết với 1 nguyên tử cacbon.

+ Oxit đồng CuO gồm một nguyên tử đồng liên kết với một nguyên tử oxi.

+ Oxit sắt  gồm hai nguyên tử sắt liên kết với ba nguyên tử oxi.

c) Tên của oxit là tên nguyên tố cộng với oxit

Advertisements (Quảng cáo)

– Nếu kim loại có nhiều hóa trị :

Tên của oxit bazơ : tên kim loại (kèm theo hóa trị) + oxit.

– Nếu phi kim có nhiều hóa trị :

Tên oxit axit : tên phi kim                   +              oxit

(Có tiền tố chỉ số                             (có tiền tố số

nguyên tử phi kim)                           nguyên tử oxi )

SO2 : lưu huỳnh đi oxit ( khí sunfurơ)

CO2 : Cacbon đioxit (khí cacbonic)

CuO : Đồng (II) oxit

Fe2O3 : Sắt (III) oxit.


Bài 4: Cho các oxit có công thức hóa học sau :

a) SO3 ;            b) N2O5 ;                    c) CO2 ;

d) Fe2O3            e) CuO ;                      g) CaO.

Những chất nào thuộc oxit bazơ ? những chất nào thuộc loại oxit axit ?

Đáp án: + Oxit bazơ : Fe2O3, CuO, CaO ;

+ Oxit axit : SO2, N2O5, CO2 ;


Bài 5. Một số chất có công thức hóa học sau :

Na­2O, NaO, CaCO3, Ca(OH)2, HCl, CaO, Ca2O, FeO.

Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai.

Hướng dẫn: Công thức viết sai : NaO, Ca2O.

Advertisements (Quảng cáo)