Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Vật Lý 7

Bài 28.15, 28.16, 28.17, 28.18, 28.19, 28.20 trang 75, 76, 77 SBT Lý 7: Tìm hiệu điện thế U1, U2 tương ứng ở hai đầu mỗi bóng đèn ?

CHIA SẺ

Bài 28 Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song Sách bài tập Vật lí 7. Giải bài 28.15, 28.16, 28.17, 28.18, 28.19, 28.20 trang 75, 76, 77 Sách bài tập Vật lí 7. Câu 28.15: Nguồn điện trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.4 là một pin còn mới có ghi 1,5V…

Bài 28.15: Nguồn điện trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.4 là một pin còn mới có ghi 1,5V.
a) Hỏi vôn kế có số chỉ là bao nhiêu? Vì sao?
b) Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch thì phải mắc vôn kế nối tiếp hay song song với đoạn mạch đó? Khi đó chốt (+) hay chốt (-) của vôn kế phải được mắc về phía nào?
a) Vôn kế có số chỉ là 1,5V. Vì vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện.
b) Mắc song song. Khi đó chốt (+) của vôn kế được mắc với cực (+) của nguồn điện.

Bài 28.16: Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.5, ampe kế có số chỉ I = 0,54A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện đi qua đèn Đ2.

a) Hãy tính cường độ dòng điện l1 và I2 tương ứng đi qua các đèn Đi và Đ2.

b) Hãy so sánh hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn Đ1 và Đ2.

a) l1 = 2I2.

Vì đèn 1 song song đèn 2 nên: I = li + I2 = I2 + 2I2 = 3I2 = 0,54

=> I2 = 0,18A; li = 2I2 = 0,36A.

b) Hiệu điện thế giữa 2 đầu các đèn Đ1 và Đ2 là bằng nhau vì Đ1 // Đ2.

- Quảng cáo -

Bài 28.17

Một đèn để bàn và một quạt điện đều có ghi 220V.

a) Khi mắc đèn và quạt này vào cùng một ổ lấy điện ở gia đình, thì chúng được mắc với nhau như thế nào?

b) Hiệu điện thế giữa hai lỗ của ổ lấy điện phải có giá trị là bao nhiêu để đèn và quạt hoạt động bình thường khi mắc chúng như trên?

a) mắc song song

b) U = 220V.


Bài 28.18: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.6.

a) Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là U1 = 2,8V, hãy cho biết hiệu điện thế U2 giữa hai đầu đèn Đ2.

- Quảng cáo -

b) Biết cường độ dòng điện chạy qua nguồn điện là I = 0,45A và chạy qua đèn Đ2 là I2 = 0,22A. Tính cường độ dòng điện li chạy qua đèn Đ1

a) U2 = 2,8V. Vì Đ1 // Đ2 nên U1= U2 = 2,8V.

b) Đ1 // Đ2 nên I = I1 + I2 => l1 = I – I2 = 0,45 – 0,22 = 0,23A

Bài 28.19: Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.7,  hai bóng đèn là giống nhau.

a) Cần dùng mấy ampe kế để có thể đo đồng thời cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua mỗi bóng đèn Đ1, Đ2? Vẽ sơ đồ mắc các ampe kế này.

b) Cần dùng mấy vôn kế để đo đồng thời hiệu điện thế ở hai đầu mỗi bóng đèn Đ1 và Đ2 ? Vẽ sơ đồ mắc các vôn kế này.

a) Cần dùng 1 ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch chính I. Từ đó suy ra cường độ dòng điện qua mỗi đèn là giống nhau.

b) Cần dùng 1 vôn kế để đo đồng thời hiệu điện thế ở 2 đầu mỗi bóng đèn Đ1, Đ2. Vì Đ1 // Đ2 thì U1 – U2 =U12.

Bài 28.20: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.8, trong đó vôn kế chỉ U = 3V, ampe kế A chỉ I = 0,6A, ampe kế A1 chỉ l1 = 0,32A

a) Tìm số chỉ I2 của ampe kế A2

b) Tìm hiệu điện thế U1, U2 tương ứng ở hai đầu mỗi bóng đèn

c) Nếu đèn Đ1 bị hỏng thì ampe kế A chỉ 0,38A. Hỏi khi đó số chỉ của ampe kế A2 là bao nhiêu?

a) Số chỉ của ampe kế A2 : I2 = I – l1 = 0,6 – 0,32 = 0,28 (A)

b) U1 = U2 = U = 3V (Vì Đ1// Đ2)

c) I2 = I = 0,38A.