Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Toán 7

Bài 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 trang 16 Sách BT Toán lớp 7 tập 1: Số x14 là kết quả của phép toán

Bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ – SBT Toán 7. Giải bài 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 trang 16 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 5.1: Tổng 55 + 55 + 55 + 55 + 55 bằng…

Câu 5.1: Tổng 55 + 55 + 55 + 55 + 55  bằng:

(A) 255 ;                                                                   (B) 525 ;

(C) 56 ;                                                                     (D) 2525.

Hãy chọn đáp án đúng.

Chọn (C) 56.


Câu 5.2: Số x14 là kết quả của phép toán:

(A) x14 : x ;                                                              (B) x7 . x2 ;

Advertisements (Quảng cáo)

(C) x8 . x6 ;                                                               (D) x14 . x.

Hãy chọn đáp án đúng.

Chọn (C) x8 . x6 .

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 5.3: Tìm x, biết:

a) \({{{x^7}} \over {81}} = 27;\)                                 b) \({{{x^8}} \over 9} = 729.\)

a) \({{{x^7}} \over {81}} = 27 \Rightarrow {x^7} = 81.27 = {3^4}{.3^3} = {3^7} \Rightarrow x = 3.\)

b) \({{{x^8}} \over 9} = 729 \Rightarrow {x^8} = 9.729 = {\left( { \pm 3} \right)^2}.{\left( { \pm 3} \right)^6} = {\left( { \pm 3} \right)^8} \)

\(\Rightarrow x =  \pm 3\)


Câu 5.4: Tìm số nguyên n lớn nhất sao cho n150 < 5225.

n150 = (n2)75 ; 5225 = (53)75 = 12575

n150 < 5225 hay (n2)75 < 12575. Suy ra n2 < 125.

Số nguyên lớn nhất thoả mãn điều kiện trên là n = 11.

Advertisements (Quảng cáo)