Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Toán 7

Bài 4.1; 4.2; 4.3 trang 14 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng

Bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, cộng trừ nhân chia số thập phân – SBT Toán 7. Giải bài 4.1; 4.2; 4.3 trang 14 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 4.1: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng…

Câu 4.1: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Với x là số hữu tỉ:

A) – 2); B) – 5); C) – 4); D) – 3)

(Lưu ý: B có thể nối với 2) hoặc với 4).


Câu 4.2: Cho A = -12,7 . 32,6 + 2,7 . 12,8 + 12,7 . 2,6 + 2,7 . 17,2. Giá trị của biểu thức A là:

Advertisements (Quảng cáo)

(A) – 300;                                                                 (B) -200;

(C) 300;                                                                   (D) 200.

Hãy chọn đáp án đúng.

Advertisements (Quảng cáo)

Chọn (A) – 300.


Câu 4.3: Cho a = -6, b = 3, c = -2.

Tính: \(\left| {a + b – c} \right|;\left| {a – b + c} \right|;\left| {a – b – c} \right|\)

\(\left| {a + b – c} \right| = \left| { – 6 + 3 – ( – 2)} \right| = \left| { – 6 + 3 + 2} \right|\)

\(= \left| { – 1} \right| = 1;\)

\(\left| {a – b + c} \right| = \left| { – 6 – 3 + ( – 2)} \right| = \left| { – 6 – 3 – 2} \right| \)

\(= \left| { – 11} \right| = 11;\)

\(\left| {a – b – c} \right| = \left| { – 6 – 3 – ( – 2)} \right| = \left| { – 6 – 3 + 2} \right| \)

\(= \left| { – 7} \right| = 7.\)

Advertisements (Quảng cáo)