Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Toán 7

Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 trang 11 Sách BT Toán lớp 7 tập 1: So sánh các tích sau bằng các hợp lý nhất

Bài 3 nhân, chia số hữu tỉ – SBT Toán 7. Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 trang 11 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 3.1: Kết quả phép tính …

Câu 3.1: Kết quả phép tính \(\left( {{{ – 7} \over 4}:{5 \over 8}} \right).{{11} \over {16}}\) là:

(A) \({{ – 77} \over {80}}\);                                  (B) \({{ – 77} \over {20}}\);

(C) \({{ – 77} \over {320}}\);                                  (D) \({{ – 77} \over {40}}\).

Hãy chọn đáp án đúng.

Chọn (D) \({{ – 77} \over {40}}\).


Câu 3.2: So sánh các tích sau bằng các hợp lý nhất:

\({P_1} = \left( { – {{57} \over {95}}} \right).\left( { – {{29} \over {60}}} \right);{P_2} = \left( { – {5 \over {11}}} \right).\left( { – {{49} \over {73}}} \right).\left( { – {6 \over {23}}} \right)\)

\({P_3} = {{ – 4} \over {11}}.{{ – 3} \over {11}}.{{ – 2} \over {11}}…{3 \over {11}}.{4 \over {11}}\)

Advertisements (Quảng cáo)

Ta có P1 > 0, P2 < 0, P3 = 0 (vì có thừa số \({0 \over {11}}\) = 0)

Do đó P2 < P3 < P1.


Câu 3.3: Tìm các số nguyên x, y biết rằng:

\({x \over 4} – {1 \over y} = {1 \over 2}\)

Advertisements (Quảng cáo)

\({1 \over y} = {x \over 4} – {1 \over 2} = {{x – 2} \over 4}\)

Suy ra y.(x – 2) = 4. Vì x, y ∈ Z nên x – 2 ∈ Z, ta có bảng sau:

y

1

-1

2

-2

4

-4

x – 2

4

-4

2

-2

1

-1

x

6

-2

4

0

3

1


Câu 3.4: Tìm hai số hữu tỉ x và y sao cho x – y = x.y = x : y (y ≠ 0).

\(\eqalign{
& x – y = x.y \Rightarrow x = x.y + y = y.(x + 1) \cr
& x:y = y.(x + 1):y = x + 1 \cr
& \Rightarrow x – y = x + 1 \Rightarrow y = – 1 \cr
& x = ( – 1)(x + 1) \Rightarrow x = – x – 1 \Rightarrow 2x = – 1 \Rightarrow x = – {1 \over 2} \cr} \)

Vậy \(x =  – {1 \over 2};y =  – 1\)


Câu 3.5: Tìm các số hữu tỉ x, y, z biết rằng:

x(x + y + z) = -5; y(x + y + z) = 9; z(x + y + z) = 5.

Cộng theo từng vế các đẳng thức đã cho, ta được:

\({\left( {x + y + z} \right)^2} = 9 \Rightarrow x + y + z =  \pm 3\)

Nếu x + y + z = 3 thì \(x = {{ – 5} \over 3},y = 3,z = {5 \over 3}\)

Nếu x + y + z = -3 thì \(x = {5 \over 3},y =  – 3,z = {{ – 5} \over 3}\)

Advertisements (Quảng cáo)