Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Toán 7

Bài 127, 128, 129 trang 31 SBT Toán lớp 7 tập 1: X = √144 → X = 72 ?

Bài 12: Số thực SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 127, 128, 129 trang 31 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 127: Tìm x, y, z trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ thấy điều kì lạ…

Câu 127: Tìm x, y, z trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ thấy điều kì lạ:

a) 5.x = 6,25 ; 5 + x = 6,25

b) \({3 \over 4}.y =  – 2,25;{3 \over 4} + y =  – 2,25\)

c) 0,95. z = -18,05 ; 0,95 + z = -18,05

\(\eqalign{
& a.5.x = 6,25 \Leftrightarrow x = 6,25:5 \Leftrightarrow x = {\rm{1}},25 \cr
& 5 + x = 6,25 \Leftrightarrow x = 6,25 – 5 \Leftrightarrow x = 1,25 \cr} \)

\(\eqalign{
& b){3 \over 4}.y = – 2,25 \Leftrightarrow y = – 2,25;{3 \over 4} \cr
& \Leftrightarrow y = – 2,25:0,75 \Leftrightarrow y = – 3 \cr
& {3 \over 4} + y = – 2,25 \Leftrightarrow y = – 2,25 – {3 \over 3} \cr
& \Leftrightarrow y = – 2,25 – 0,75 \Leftrightarrow y = – 3 \cr} \)

\(\eqalign{
& c)0,95.{\rm{ }}z = – 18,05 \cr
& \Leftrightarrow z = – 18,05:0,95 \cr
& \Leftrightarrow z = – 19 \cr
& 0,95 + z = – 18,05 \cr
& \Leftrightarrow z = – 18,05 – 0,95 \cr
& \Leftrightarrow z = – 19 \cr} \)

Ta có: ax =  b (a ≠ 0) và a +x = b

Suy ra: \({\rm{x}} = {b \over a} = b – a \Leftrightarrow b = a(b – a) \Leftrightarrow b = ab – {a^2}\)

Advertisements (Quảng cáo)

\( \Leftrightarrow {a^2} = ab – b \Leftrightarrow {a^2} = b(a – 1)\)

Nếu a ≠1  ta có \(b = {{{a^2}} \over {a – 1}}\)

Chọn: a = 5\( \Rightarrow \) b = 6,25 trường hợp a

Chọn: \({\rm{a}} = {3 \over 4} \Rightarrow b =  – 2,25\) trường hợp b

Chọn: a = 0,95\( \Rightarrow \) c = -18,05 trường hợp c

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 128: Tính \(P = {{{{\left( {81,624:4,8 – 4,505} \right)}^2} + 125.0,75} \over {\left\{ {{{\left[ {{{\left( {0,44} \right)}^2}:0,88 + 3,53} \right]}^2} – {{\left( {2,75} \right)}^2}} \right\}:0,52}}\)

\(\eqalign{
& P = {{{{\left( {81,624:4,8 – 4,505} \right)}^2} + 125.0,75} \over {\left\{ {{{\left[ {{{\left( {0,44} \right)}^2}:0,88 + 3,53} \right]}^2} – {{\left( {2,75} \right)}^2}} \right\}:0,52}} \cr
& = {{{{(17,005 – 4,505)}^2} + 93,75} \over {\left[ {{{\left[ {\left( {0,1936:0,88} \right) + 3,53} \right]}^2} – 7,5625} \right]:0,52}} \cr
& = {{{{\left( {12,5} \right)}^2} + 93,75} \over {\left[ {{{\left( {0,22 + 3,53} \right)}^2} – 7,5625} \right]:0,52}} \cr
& = {{156,25 + 93,75} \over {\left[ {{{\left( {3,75} \right)}^2} – 7,5625} \right]:0,52}} \cr
& = {{250} \over {\left( {14,0625 – 7,5625} \right):0,52}} \cr
& = {{250} \over {6,5:0,52}} = {{250} \over {12,5}} = 20 \cr} \)

Câu 129: Mỗi biểu thức X, Y, Z sau đây được cho ba giá trị A, B,C trong đó chỉ có một giá trị đúng. Hãy chọn giá trị ấy:

a) \({\rm{}}X = \sqrt {144} \)

        A = 72                        B = 12                        C = -12

b) \(Y = \sqrt {25 – 9} \)

       A = 5 – 3                     B = 8                          C = 4

c) \(Z = \sqrt {4 + 36 + 81} \)

\({\rm{A}} = 2 + 6 + 9\)               \(B =  \pm 11\)                  \(C = 11\)

a) \({\rm{}}X = \sqrt {144}  = 12\). Vậy chọn đáp án B

b) \(Y = \sqrt {25 – 9}  = \sqrt {16}  = 4\). Vậy chọn đáp án C

c) \(Z = \sqrt {4 + 36 + 81}  = \sqrt {121}  = 11\). Vậy chọn đáp án C

Advertisements (Quảng cáo)