Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực: Tìm x ∈ Z biết (2x – 3)^2 = 25

CHIA SẺ
Tính nhanh giá trị biểu thức: \(A = {{{{14}^{16}}{{.21}^{32}}{{.35}^{48}}} \over {{{10}^{16}}{{.15}^{32}}{{.7}^{96}}}}\); Tìm \(x \in\mathbb Z\) biết: \({\left( {2x – 3} \right)^2} = 25\) … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tính nhanh: \(D = {2009^{\left( {1000 – {1^3}} \right)\left( {1000 – {2^3}} \right)…\left( {1000 – {{15}^3}} \right)}}\)

Bài 2: Tính nhanh giá trị biểu thức: \(A = {{{{14}^{16}}{{.21}^{32}}{{.35}^{48}}} \over {{{10}^{16}}{{.15}^{32}}{{.7}^{96}}}}\)

Bài 3: Tìm \(x \in\mathbb Z\) biết:

a) \({\left( {2x – 3} \right)^2} = 25\)

b) \({{27} \over {{3^x}}} = 3.\)


Bài 1: \(D = {2009^0} = 1\)

Bài 2: \(\eqalign{A &= {{{{14}^{16}}{{.21}^{32}}{{.35}^{48}}} \over {{{10}^{16}}{{.15}^{32}}{{.7}^{96}}}}\cr& = {{{{\left( {2.7} \right)}^{16}}.{{\left( {3.7} \right)}^{32}}.{{\left( {5.7} \right)}^{48}}} \over {{{\left( {2.5} \right)}^{16}}.{{\left( {3.5} \right)}^{32}}{{.7}^{96}}}}\cr& = {{{2^{16}}{{.7}^{16}}{{.3}^{32}}{{.7}^{32}}{{.5}^{48}}{{.7}^{48}}} \over {{2^{16}}{{.5}^{16}}{{.3}^{32}}{{.5}^{32}}{{.7}^{96}}}} \cr&= {{{2^{16}}{{.5}^{48}}{{.7}^{96}}} \over {{2^{16}}{{.5}^{48}}{{.7}^{96}}}} = 1\cr}\)

Bài 3: a) \({\left( {2x – 3} \right)^2} = 25\)

\(\Rightarrow 2x – 3 = 5\) hoặc \(2x – 3 =  – 5\)

\( \Rightarrow 2x = 8\) hoặc \(2x =  – 2\)

\( \Rightarrow x = 4\) hoặc \(x =  – 1.\)

b) \({{27} \over {{3^x}}} = 3 \Rightarrow {3^x} = 27:3\)

\(\Rightarrow {3^x} = 9 \Rightarrow {3^x} = {3^2} \)

\(\Rightarrow x = 2.\)