Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Tóan lớp 7 Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực: Viết các tổng sau thành tích: 6 – 3a – 2b + ab?

CHIA SẺ

Viết các tổng sau thành tích: \(6 – 3a – 2b + ab\); \(\left( {2a – 3} \right)\left( {1 + a} \right) – \left( {1 – a} \right)\left( {3 + 2a} \right)\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Tóan lớp 7 Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tìm x: a) \({2 \over 3} – {1 \over 3}\left( {x – {3 \over 2}} \right) – {1 \over 2}\left( {2x + 1} \right) = 5.\)

b) \(\left( {x + {1 \over 2}} \right).\left( {x – {3 \over 4}} \right) = 0.\)

Bài 2: Viết các tổng sau thành tích:

a) \(6 – 3a – 2b + ab\)

b) \(\left( {2a – 3} \right)\left( {1 + a} \right) – \left( {1 – a} \right)\left( {3 + 2a} \right)\)


Bài 1:   a) \({2 \over 3} – {1 \over 3}\left( {x – {3 \over 2}} \right) – {1 \over 2}\left( {2x + 1} \right) = 5\)

\(\eqalign{ & \Rightarrow {2 \over 3} – {1 \over 3}x + {1 \over 3}.{3 \over 2} – {1 \over 2}.2x – {1 \over 2} = 5  \cr &  \Rightarrow  – {1 \over 3}x – x = 5 – {2 \over 3} – {1 \over 2} + {1 \over 2} \cr&\Rightarrow {{ – 4x} \over 3} = {{13} \over 3} \Rightarrow x =  – {{13} \over 4}. \cr} \)

b) \(\left( {x + {1 \over 2}} \right).\left( {x – {3 \over 4}} \right) = 0 \)

\(\Rightarrow x + {1 \over 2} = 0\) hoặc \(x – {3 \over 4} = 0.\)

\( \Rightarrow x =  – {1 \over 2}\) hoặc \(x = {3 \over 4}.\)

Bài 2:  a) \(6 – 3a – 2b + ab \)

\(= 3\left( {2 – a} \right) – b\left( {2 – a} \right) \)

\(= \left( {2 – a} \right)\left( {3 – b} \right).\)

b) \(\left( {2a – 3} \right)\left( {1 + a} \right) – \left( {1 – a} \right)\left( {3 + 2a} \right)\)

\( = 2a + 2{a^2} – 3 – 3a – \left( {3 + 2a – 3a – 2{a^2}} \right) \)

\(  = 2a + 2{a^2} – 3 – 3a – 3 – 2a + 3a + 2{a^2} \)

\(= 4{a^2} – 6 \)

\(= 2\left( {2{a^2} – 3} \right).  \)