Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 15 phút – Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực: Không dùng máy tính hãy so sánh – 3 và – √10?

CHIA SẺ
Không dùng máy tính hãy so sánh – 3 và – √10?; Tìm x biết:\(\left| x \right| = \sqrt 2 \) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 15 phút – Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tính

a) \(\sqrt {64} \)

b) \(\sqrt {25} \)

c)\(\sqrt { – 36} \)

d) \(\sqrt {{5^2}} \)

e)\(\sqrt {{{\left( { – 5} \right)}^2}} \)

f) \({2 \over 3}\sqrt {81}  – \left( { – {3 \over 4}} \right):\sqrt {{9 \over {64}}}  + {\left( {{{\sqrt 2 } \over 3}} \right)^0}\)\(\; – {\left( {\sqrt 3 } \right)^2}\)

Bài 2:  Tìm x biết:

a) \(\left| x \right| = \sqrt 2 \)

b) \(\left| {x – \sqrt 2 } \right| = \sqrt 3  – 1\)

Bài 3: Không dùng máy tính hãy so sánh:

a) \( – 3\) và \( – \sqrt {10} \)

b) \(A = \sqrt {2009}  – \sqrt {2006} \) và \(B = \sqrt {2008}  – \sqrt {2007} \)


Bài 1:   a) \(\sqrt {64}  = 8\)

b) \(\sqrt {25}  = 5\)

c) không có

d) \(\sqrt {{5^2}}  = 5\)

e) \(\sqrt {{{\left( { – 5} \right)}^2}}  = \sqrt {25}  = 5\)

e) \({2 \over 3}\sqrt {81}  – \left( { – {3 \over 4}} \right):\sqrt {{9 \over {64}}}  + {\left( {{{\sqrt 2 } \over 3}} \right)^0}\)\(\; – {\left( {\sqrt 3 } \right)^2}\)

\(\eqalign{ &  = {2 \over 3}.9 – \left( { – {3 \over 4}} \right):{3 \over 8} + 1 – 3  \cr &  = 6 – \left( { – {3 \over 4}} \right).{3 \over 8} – 2 \cr&= 6 + 2 – 2 = 6. \cr} \)

Bài 2:  a) \(\left| x \right| = \sqrt 2  \Rightarrow x =  \pm \sqrt 2 \)

b \(\left| {x – \sqrt 2 } \right| = \sqrt 3  – 1 \)

\(\Rightarrow x – \sqrt 2  = \sqrt 3  – 1\) hoặc \(x – \sqrt 2  =  – \left({\sqrt 3  – 1} \right)\)

\( \Rightarrow x = \sqrt 3  – 1 + \sqrt 2 \) hoặc \(x = \sqrt 2  – \sqrt 3  + 1.\)

Bài 3:  a) Ta có: \( – 3 =  – \sqrt 9  >  – \sqrt {10} \),

Vậy \( – 3 >  – \sqrt {10} .\)

b) Ta có: \(\left. \matrix{ \sqrt {2009}  > \sqrt {2008}  \hfill \cr \sqrt {2006}  < \sqrt {2007}  \hfill \cr}  \right\} \)\(\Rightarrow \sqrt {2009}  – \sqrt {2006}  > \sqrt {2008}  – \sqrt {2007} \)