Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra Toán Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực lớp 7 15 phút: Tìm x ∈ Z biết x^2 = 16?

CHIA SẺ

Tìm \(x \in \mathbb Z\) biết: \({x^2} = 16;\)\({x^3} =  – 8.\) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực lớp 7 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tính:

a) \({\left( { – {1 \over 2}} \right)^3} + {\left( {{5 \over 6}} \right)^0} – {\left( { – {3 \over 2}} \right)^2} – {\left( { – 1} \right)^{10}};\)

b) \(4{\left( { – {1 \over 3}} \right)^0} – 2{\left( { – {1 \over 2}} \right)^2} + 3\left( { – {1 \over 2}} \right) + 1.\)

Bài 2:  Tìm \(x \in \mathbb Z\) biết:

a) \({x^2} = 16;\)

b) \({x^3} =  – 8.\)

Bài 3: So sánh: \(A = {3 \over 7}{\left( {{3 \over 7}} \right)^{19}}\) và \(B = {\left[ {{{\left( { – {3 \over 7}} \right)}^5}} \right]^4}.\)


Bài 1:  a) \({\left( { – {1 \over 2}} \right)^3} + {\left( {{5 \over 6}} \right)^0} – {\left( { – {3 \over 2}} \right)^2} – {\left( { – 1} \right)^{10}} \)

\(=  – {1 \over 8} + 1 – {9 \over 4} – 1\)

\( = {{ – 1} \over 8} – {9 \over 4} = {{ – 19} \over 8}.\)

b) \(4{\left( { – {1 \over 3}} \right)^0} – 2{\left( { – {1 \over 2}} \right)^2} + 3\left( { – {1 \over 2}} \right) + 1 \)

\(= 4.1 – 2.{1 \over 4} – {3 \over 2} + 1\)

\( = 4 – {1 \over 2} – {3 \over 2} + 1 \)

\(= {{8 – 1 – 3 + 2} \over 2} = {6 \over 2} = 3.\)

Bài 2:  a) \({x^2} = 16 \Rightarrow x =  \pm 4;\)

b) \({x^3} =  – 8 \Rightarrow x =  – 2\).

Bài 3: \(A = {3 \over 7}{\left( {{3 \over 7}} \right)^{19}} = {\left( {{3 \over 7}} \right)^{20}};\)

\(B = {\left[ {{{\left( { – {3 \over 7}} \right)}^5}} \right]^4} = {\left( { – {3 \over 7}} \right)^{20}} = {\left( {{3 \over 7}} \right)^{20}}.\)

Vậy \(A = B.\)